İşlem hacmini 300 milyar liraya yükseltecek

 87 milyon dolara Paynet’i satın alan iyzico, işlem hacmini 300 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu satın almanın Türkiye’de iki Türk fintek şirketi arasında gerçekleştirilen en büyük satın alma özelliğini taşıdığını belirten iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, “Bu satın alma işleminin Türkiye finansal teknoloji pazarının büyümesi ve gelişmesinde büyük rol oynayacağına inanıyoruz”

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Birol BOZKURT

 Türkiye’de toplam fin­tek sayısı 696’ya li­sanslı e-para ve ödeme kuruluşu sayısı ise 81’e ulaş­tı. Mayıs ayı itibarıyla Türki­ye’de kredi kartı sayısı 123,1 milyona, banka kartı sayısı 191,6 milyona ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adete yükseldi. Türkiye kredi kartı işlem sıralamasında dünyada 5. sırada yer alıyor.

Dijital ban­kacılığı aktif kullanan birey­sel kullanıcı sayısı 106,6 mil­yon kişiye ulaşırken kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 33 artarak 1 milyon 28 bin 200 adet oldu. Temas­sız ödeme tutarı ise geçen yı­lın aynı dönemine yüzde 137 artarak 377,6 milyar TL oldu. Mayıs ayında mağaza içi yapı­lan her 5 kartlı ödemeden yak­laşık 4’ü temassız gerçekleşti.

Finansal teknoloji sektö­ründe yaşanan bu hızlı büyü­me şirketlerin de stratejileri­ni yeniden belirlemelerine ve yol açıyor. iyzico Or­kun Saitoğlu ile hem finansal teknolojilerde yaşanan son ge­lişmeleri hem de Türkiye’nin ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeleri konuştuk.

Or­kun Saitoğlu, geçtiğimiz gün­lerde Paynet’i 87 milyon do­lara satın aldıklarını duyuran iyzico'nun satın alma iş­lemi ile neyi hedeflediğini ilk kez DÜNYA’ya açıkladı. Geçen yıl 215 milyon işlem adedine ve 130 milyar liralık bir hacme ulaştıklarını söyleyen iyzico Saitoğlu, “Üye iş yeri sayımız 2023’te 120 bine çık­tı. Dijital cüzdanımızı kulla­nan bireysel kullanıcı sayı­mız 6 milyona çıktı. Bu rakamı önümüzdeki üç yıl içerisinde 10 milyona çıkarmayı hedefli­yoruz. Paynet’i satın alma mo­tivasyonumuzun arkasında sektör liderliğimizi güçlendir­mek yatıyor.

iyzico'nun ürün yelpazesini genişleterek reka­betçi finansal teknoloji sektö­ründe daha da güçlü bir oyun­cu olmak istiyoruz. Prosus’un küresel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önünde bulundurduğumuzda, Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübele­rini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu” diye konuştu.

“Paynet’i alarak ülkeye döviz girdisi sağladık”

Finansal teknoloji şirketle­ri ve girişimleri arasında bir­leşme ve satın almaların de­vam etmesini beklediklerini ve Paynet’i satın alarak ülke­ye döviz girdisi sağladıkları­nı ifade eden Orkun Saitoğlu, “Kendi alanında büyümesi hız­lı olan Paynet’i şirketimize ka­tarak hızla büyümeye devam edeceğiz. Paynet’e baktığımız­da, kendi alanındaki büyük markaların ve büyük markala­rın altındaki KOBİ’lerin dist­ribütör kanallarının ödeme / tahsilat problemlerini çözmüş olduğunu görüyoruz.

Dijital­leşme ve ödeme alanında uy­gulanan yenilikleri daha fazla KOBİ’ye, bireysel kullanıcıya, büyük markalara ulaştırmak istiyoruz ve Paynetle bu süre­cimizin hızlanacağına inanı­yoruz. KOBİ’lerin dijitalleş­mesini sağlama noktasında rehberlik etmek için çeşitli iş birlikleri yapıyor, yeni ürünler geliştiriyoruz. Sadece dijital­leşme değil, finansa erişim ve pazarlama konusundaki faali­yetleri de destekliyoruz” dedi.

“Bu anlaşma Türkiye’deki pazarın gelişmesine katkı verecek”

87 milyon dolarlık Paynet satın almasının Türkiye’deki finansal teknoloji sektöründe iki Türk şirketi arasında ger­çekleştirilen en büyük satın alma özelliğini taşıdığını be­lirten Orkun Saitoğlu, “Bu an­laşmanın, iyzico'nun Türkiye pazarındaki konumunu sağ­lamlaştırarak, Türkiye finan­sal teknoloji pazarının büyü­mesi ve gelişmesinde büyük rol oynayacağına inanıyoruz.

Hisse devirleri, Merkez Ban­kası ve Rekabet Kurulu onayla­rı dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Sözleşmesinde yer alan koşul­ların karşılıklı olarak yerine getirilmesine takiben tamam­lanacak. iyzico - Paynet bir­leşmesinden sonra, iki şirketi bir araya koyduğumuzda 300 Milyar TL’ye ulaşan bir öde­me hacmine erişebileceğimi­zi, böylece Türkiye’deki online ödemelerin önemli bir kısmı­nın iyzico - Paynet üzerinden gerçekleşeceğini söyleyebili­rim” ifadelerini kullandı.

 “Yeni teknolojilere yatırım artacak”

İki büyük oyuncu arasında olan bu satın alma sektörde rekabetin artmasını sağlayacağını söyleyen iyzico Orkun Saitoğlu, “Artan rekabet ile birlikte yenilik ve gelişim beraberinde gelecek ve yeni teknolojilere/ çözümlere yatırımı artacak. Türkiye’de fintek şirketleriyle birlikte bankacılık sektörü de günden güne çok gelişti. Yeni inovatif çözümler geliştirmek için rekabetin her zaman besleyici olduğuna inanıyoruz.

Geriye dönüp baktığımızda son 4 yılda çok daha yeni oyuncunun pazara girdiğini görüyoruz. Bu tabloya baktığımızda bugün sektörede 70’in üzerinde lisanslı ödeme kuruluşu var. iyzico - Paynet birleşmesinin finansal teknolojiler alanında girişimcilere cesaret vereceğini de düşünüyoruz. Ayrıca finansal teknoloji alanında yatırımları bulunan oyuncuların da kendi ürünlerini geliştirmek için daha da fazla yatırım yapacaklarını öngörüyoruz. Bu tarz birleşmeler genel olarak sektöre pozitif yansıyor” diye konuştu.