15 °C

Kayıt dışıyla mücadelede 'aylık bildirim' zorunluluğu

Kayıt dışıyla mücadelede 'aylık bildirim' zorunluluğu

Kayıt dışıyla mücadelede 'aylık bildirim' zorunluluğu

(12:00)ANKARA - Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye hız veriyor. Bu çerçevede mükelleflerin mal ve hizmet alım-satımlarına 'aylık bildirim' zorunluluğu getirildi. Maliye Bakanlığının bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, belirli haddi aşan mal ve hizmet alımlarının "Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (form Ba)", mal ve hizmet satışlarının ise "Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (form Bs)" ile beyanı uygulamasında esaslı değişikliğe gidildi. Tebliğle, Ba ve Bs formlarıyla yıllık bildirim yerini aylık bildirime bırakıyor. Yıllık bildirimdeki 30 bin YTL limiti de, aylık 8 bin YTL'ye düşürüldü. Tebliğe göre, 2008 ve takip eden yıllarda, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 8 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları Ba, bir kişi veya kuruma KDV hariç 8 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları da Bs formu ile bildirilecek. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise "Diğer mal ve hizmet bedeli toplamı" bölümüne yazılacak. Bildirim verme yükümlülüğünde olan ancak tüm alış ve satışları belirtilen hadlerin altında kalan mükellefler de, söz konusu formları tablo 3 dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorunda olacak. Özel hesap dönemi ayrıcalığına son Yeni düzenlemeyle, özel hesap dönemine tabi mükelleflerin Ba ve Bs bildirimleriyle ilgili ayrıcalıkları da son bulacak. Tebliğin uygulamaya konulmasının ardından, özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de, söz konusu formları özel hesap dönemi itibariyle değil, aylık dönemler halinde düzenleyecek. Bu arada 2008 yılına mahsus olmak üzere, Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 5 Nisan ile 5 Haziran 2008 tarihleri arasında verilecek. Ancak mükelleflerin istemeleri halinde, bu formlar 5 Nisan beklenmeden, aylık dönemler itibariyle teslim edilebilecek. Nisan dönemi ve takip eden aylara ilişkin bildirim formları ise aylık dönemler halinde düzenlenecek ve takip eden ayın 5'inci gününden itibaren, bir sonraki ayın 5'inci günü akşamına kadar verilecek. Elektronik ortamda bildirim Bilanço esasına göre defter tutan ve beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda iletecek. Ancak bu formlardan herhangi birinde bildirilecek mükellef sayısı 10 bin ve üzerinde olanlar, Ba ve Bs bildirimlerini İnternet Vergi Dairesine bağlanarak gönderecek. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde onaylama işleminin yapılmış olması gerekecek. Bildirim formlarını elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, kesinlikte kağıt ortamda bildirim veremeyecek. Vergi daireleri de, kağıt ortamında verilen bildirim formlarını kabul etmeyecek. Bu arada bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte, otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler, bildirim formlarını mal müdürlüklerine kağıt ortamında iletecek. Bildirimlerin doldurulmasına ilişkin esasları da düzenleyen Tebliğ uyarınca, bildirim formlarına belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacak. İşini bırakan, terk eden mükellefler, bildirim formlarını, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorunda olacak. Tasfiyesi devam edenler de, tasfiye süresince aylık dönemler halinde bildirimde bulunacak. Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu uyarınca işlem yapılacak. 2007 beyannameleri bu ay verilecek Öte yandan 2007 yılına ilişkin bildirimler, eski esaslara göre gerçekleştirilecek. Buna göre bilanço esasına göre defter tutar mükellefler, 2007 takvim yılı için düzenleyecekleri mal ve hizmet alım ve satışlarına ilişkin Ba ve Bs formlarını bu ay sonuna kadar verecek. Özel hesap dönemine tabi mükellefler ise bu formları, tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, takvim yılı itibariyle düzenleyecek. 2007 yılına ilişkin formlarda, daha önce belirlenen hadler geçerli olacak. Bu çerçevede bir kişi veya kurumdan yapılan KDV hariç 30 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları Ba formu, bir kişi veya kuruma yapılan KDV hariç 30 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları da Bs formu ile bildirilecek. Çapraz kontrollü takip Gelir İdaresi Başkanlığından bir üst düzey yetkili, mal ve hizmet alımları ve satımlarıyla ilgili limitleri de düşürerek, aylık bildirim zorunluluğu getirilmesinin, kayıt dışı ekonomiyle mücadele paketinin bir parçası olduğunu söyledi. Bu şekilde mükellefleri çok daha yakından takip edebileceklerini kaydeden Gelir İdaresi yetkilisi, "Yeni uygulamayla hem daha çok mükellefi izleyebileceğiz hem de daha sık aralıklarla kontrol imkanını elde edeceğiz. Veri Ambarına yüklenecek bildirimler, çapraz kontrollere de olanak sağlayacak. Bildirim yoluyla naylon faturalar da kolayca anlaşılacak" dedi.