Mali tablolar için 'muhasebe standartları' belirlendi

Mali tablolar için 'muhasebe standartları' belirlendi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

(14:00)ANKARA - Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin genel amaçlı mali tablolarının geçmiş dönemlere ait mali tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak verecek, temel ilke ve esasları açıklayan "Mali Tabloların Sunulması"na ilişkin muhasebe stardartları belli oldu. Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu'nun konuya ilişkin "Devlet Muhasebesi Stardartı 1 (DMS 1)", Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu standart, Maliye Bakanlığı ve ilgili kamu idarelerince uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Standart, mali tabloların sunuluşuyla ilgili genel hususları, mali tabloların yapısına ilişkin kılavuz bilgileri ve tahakkuk esaslı muhasebe çerçevesinde hazırlanan mali tabloların içeriğiyle ilgili asgari gereklilikleri ortaya koyuyor. Standart, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları çerçevesinde tahakkuk esaslı hazırlanan genel amaçlı mali tabloların sunulmasında, tüm kurum ve kuruluşlar için aynı ve eşit şekilde uygulanacak. Mali tablolar, belirlenen süre içinde kamuoyuna sunulacak Mali tablolar kamu idarelerinin, kaynaklarının dağılımı ve kullanımını, faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını, faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini, mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap verilebilirliğini gösterecek. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, kamu idarelerinin varlıkları, yükümlülükleri, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akışları hakkında bilgi verilecek. Mali tabloların, kullanıcıların karşılaştırma yapabilmelerini mümkün kılmak için önceki dönemin verilerini de içermeleri ve açıklamaları ile birlikte, herkes tarafından anlaşılmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmaları esas olacak. Kamu idarelerinin dönem içindeki faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi sunmak amacıyla, mali tablolarla birlikte açıklayıcı bilgiler de raporlanabilecek. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek bir raporlama birimi sayılacak. Ancak, bu durum genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her biri için ayrı raporlar veya il veya muhasebe birimi düzeyinde raporlar hazırlanmasına engel olmayacak. Maliye Bakanlığı tarafından konsolide edilen kamu idarelerinin hazırladıkları mali tablolar, belirlenen süreler içinde kamuoyuna sunulacak. Konsolidasyon işlemi önce merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kurumları alt grupları bazında, daha sonra da genel yönetim düzeyinde yapılacak. Konsolidasyon sonucunda ortaya çıkan mali tablolar, kamu idareleri arasındaki işlemlerden kaynaklanan karşılıklı borç, alacak, gelir ve gider doğuran işlemler arındırıldıktan sonra ilgili alt grupların veya genel yönetimin mali durumunu gösterecek. Mali raporların standartlara uygun olarak hazırlanması görevi genel bütçe kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek. Kamu idareleri kendi ihtiyaçları için ayrıca mali tablolar hazırlayabilecek. Mali tablolar, bir kamu idaresinin mali durumunu, mali performansını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak sunacak. Standartlarla uyumlu olmayan muhasebe uygulamaları, kullanılan muhasebe politikalarının açıklanması, buna ilişkin notların veya açıklayıcı bilgilerin eklenmesi suretiyle düzeltilemeyecek. Söz konusu standarttaki belirli hükümlere göre, bir Devlet Muhasebesi Standardının yürürlük tarihinden önce uygulanması halinde bu durum açıklanacak. Muhasebe politikaları seçilecek Mali tabloların bir Devlet Muhasebesi Standardının tüm koşullarına uygun olması için muhasebe politikaları seçilecek ve uygulanacak. Eğer bir standartta kalemlerin ayrı ayrı sınıflandırılması isteniyor veya buna izin veriliyorsa, her bir kategori için tek bir muhasebe politikası seçilmeli ve tutarlı bir şekilde uygulanacak. Bir politika seçildikten sonra muhasebe politikasında yapılacak değişiklik sadece ilgili Devlet Muhasebe Standardı olan "Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalara" göre yapılacak ve uygulanacak. İçerikleri ve büyüklükleri gereği önemli olduğuna karar verilen kalemler mali tablolarda ayrı olarak sunulacak. Önemsiz tutarlar, benzer içerik ve işleve sahip tutarlarla birleştirilebilecek. Varlıklar ve yükümlülükler ile öz kaynaklar, başka bir Devlet Muhasebesi Standardı tarafından izin verilmediği sürece, mali tablolarda netleştirilmeden sunulacak. Bir Devlet Muhasebesi Standardı tarafından aksi öngörülmediği veya izin verilmediği sürece, bir dönemde muhasebeleştirilen tüm gelir ve gider kalemleri, döneme ait net olumlu veya olumsuz farkın belirlenmesinde kullanılacak.