24 °C

Oda ve borsa seçimlerine 'iki yıl' şartı getirildi

TOBB organlarıyla oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı aranacak.

Oda ve borsa seçimlerine 'iki yıl' şartı getirildi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organlarıyla oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

Buna göre, oda, borsa ve Birlik organları seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı aranacak.

Odalar, borsalar ve TOBB tarafından hazırlanan bütçe hesaplamalarında ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısı personel payının hesaplanmasında dikkate alınamayacak.

Ticaret sicili müdürlükleri kurulacak

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu'nun ticaret sicili kuruluş ve yönetimine ilişkin maddelerindeki değişikliğe göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulacak. Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra müdürlüklere bağlı şubeler de kurulabilecek. Ticaret sicili, Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulacak.

Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilecek. Ticaret sicili müdürü, yönetmelikte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından odanın teklifi üzerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyarısına rağmen 30 gün içinde teklif edilmemesi halinde resen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanacak ve aynı usulle görevden alınabilecek. Aynı usulle ticaret sicili müdürlüğünün iş hacmine göre yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilebilecek.

Ticaret sicili müdürlüklerinde çalışacak personelin tavan ve taban ücreti, her yıl TOBB'un görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek. Odalar tarafından ticaret sicili müdürü ve müdür yardımcıları ile ticaret sicili işlemlerinde görevli personele görevleri dışında başka görev verilemeyecek.

Meslek grupları değişikliği

Odalar ve borsalarca gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanabilmesi için gerekli meclis kararının, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinden en az 6 ay önce alınması gerekecek.

"Ti̇caret Borsalarında Meslekleri̇n Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Yönetmeliği" ile "Odalarda Meslekleri̇n Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai̇r Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, faaliyette bulunan oda ve borsaların meslek grupları, borsa kotasyonuna dahil madde nevinde meydana gelen değişmeler, grup üyelerinin sayısındaki azalmalar ya da artmaların gerekli kılması üzerine rehbere uygun olarak birleştirilebilecek, ayrılabilecek veya yeni meslek grupları kurulabilecek.

Meslek gruplarının birleştirilebilmesi, ayrılabilmesi veya yeni meslek gruplarının kurulabilmesi; yönetim kurulunun veya grup kurulabilmesi için gerekli asgari üye sayısının teklifi üzerine, meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Birliğin onayına bağlı olacak. Birlikçe onaylanan meslek grupları izleyen ilk genel seçimlerde uygulanacak.

Birlik tarafından onaylanmayan kararlar, müracaat tarihinden itibaren 30 günde gerekçeli olarak ilgili borsaya ve odaya bildirilecek. Birliğin bu konudaki kararı kesin olacak.

Oda ve borsa üyeleri tarafından meslek gruplarının rehbere uygun olmadığına dair şikayet olursa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde Birlik tarafından inceleme başlatılacak ve ilgili oda ve borsa yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve muhtemel değişikliklere ilişkin rapor istenecek. Rapor 15 günde hazırlanıp Birliğe teslim edilecek.

Borsanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucu yeniden düzenlenen meslek grupları ilgili borsaya bildirilecek.

Odanın raporu ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda ya da raporun süresinde teslim edilmemesi üzerine resen yeniden düzenlenen meslek grupları, Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili odaya bildirilecek.

Bu değişiklikler Birliğin ve ilgili oda ve borsanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilecek ve ilk seçimlerde uygulanacak.

Oda ve borsalarca gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk seçimlerde uygulanabilmesi için gereken meclis kararının, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az 6 ay önce alınması gerekecek. Birlik tarafından gerçekleştirilen meslek grubu değişikliklerinin ilk genel seçimlerde uygulanması için ise Birlik tarafından borsaya ve odaya yapılacak bildirim, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçim tarihinden en az bir ay önce yapılacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap