Sanayi iş birliklerinin yol haritası belirlendi

Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi iş birliği projelerinde mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sanayi iş birliği projeleri ihalelerinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esas olacak. 

İhalelerde, fiyatın yanısıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınacak. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyecek.

İdareler, yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulayacak. Ancak idareler, stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilecek.

Diğer usul ve esaslar şu şekilde:

- İdarenin sanayi iş birliği projeleri uygulamaya karar vermesini takiben idare bünyesinde proje konusu işle ilgili, teknik yeterliliği haiz, idarenin belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan tedarik grubu kurulacak. 

- Sanayi iş birliği projeleri kapsamında uygulanacak ihale usulü, projenin kapsamına ve proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde tedarik grubu tarafından belirlenecek ve ihale usulüne ilişkin gerekçelerle birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulacak.

- Yüklenici, yükümlülüklerini sanayi ve teknoloji katılımı kategorileri kapsamında yerine getirecek ve kategoriler A, B ve C olmak üzere üçe ayrılacak.

- "Kategori A-Yerti Katkı", tedarik sözleşmesi kapsamında yurt içindeki şirketler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde gerçekleştirilen faaliyetleri içerecek. 

- "Kategori B - Teknolojik İşbirliği", Kategori A faaliyetleriyle ilgili olarak yapılacaklar hariç olmak üzere, bakanlık tarafından belirlenen alanlarda, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla yurt içindeki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalara/faaliyetlere ve akademik çalışmalara sağlanacak altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri destekleri kapsayacak. 

- "Kategori C - İhracat"ta ise tedarik sözleşmesi kapsamında tedarik edilen mal, hizmet veya yapım işinin veya bakanlık tarafından belirlenen alanlardaki mal, hizmet veya yapım işinin ihracatı yer alacak.

- Yüklenici, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerini yerine getirirken idare ve bakanlığa ilave herhangi bir mali yük getirmeyecek. 

- Sanayi ve teknoloji katılımı esaslarının kayıtsız şartsız kabul edilmesi ve söz konusu esaslardaki her bir kategoriye ilişkin belirlenen asgari yükümlülük oranlarının sağlanması zorunlu olacak. 

- Yüklenici, sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesi kapsamında yükümlülüğünün yüzde 6'sı oranında ve yükümlülük süresinin tamamlanmasından itibaren en az bir yıl süreyle geçerli olan teminat mektubunu bakanlığa sunacak.

- Sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetlerinin kredilendirilmesi, bu yükümlülüklerinin gerçekleşme durumunu belirten raporunun bakanlığa sunulmasını ve değerlendirilmesini müteakip yapılacak.

- Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C, yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı yükümlülüklerinin sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde, yerine getirilmeyen yükümlülüğün yüzde 6’sı oranında ceza uygulanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış ihalelere, ilanın yapıldığı tarihte yürürlükteki ilgili yönetmelik uygulanacak.
 

Bu konularda ilginizi çekebilir