13 °C

Sosyal Güvenlik yasası ile ilgili değişiklik RG'de

Cumhurbaşkanı Gül'ün dün onayladığı üç kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Sosyal Güvenlik yasası ile ilgili değişiklik RG'de

 

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün onayladığı üç kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması konusundaki süre 20 gün daha uzatıldı.

5797 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması konusundaki süre 20 gün daha uzatıldı.

Kanuna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prime esas kazançları; prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içinde kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu hesaplanacak.

Kanun, usta öğreticilere emeklilik hakkı tanıyor. Usta öğreticiler, sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecek. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam edecek. Ancak devir süreci 3 yıl içinde tamamlanacak.

Devlet memurlarının sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaya başladığı tarihten itibaren kamu idareleri tarafından bu sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının yüzde 12'si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenecek.

Prim alacaklarının yeniden yapılandırılması

Yapılandırılmamış olan işveren ve sigortalıların prim borcu, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 gün içinde yazılı olarak Kuruma başvurmaları kaydıyla, söz konusu madde kapsamına giren borçları, peşin veya 12 aya kadar taksitler halinde ödenecek.

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 20'sinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 80'i silinecek.

Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 50'sini 12 aya kadar eşit taksitle ödemeleri halinde, kalan yüzde 50'si terkin edilecek.

İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacak. Başlangıçta taksitle ödeme yolunun seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenmesi halinde ise başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değişmeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, kurum yardımcı hizmet birimleri arasına eklenecek. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı; kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetleri yürütecek.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunda da yapılan değişiklikle de özürlü ve muhtaç yaşlılara aylık bağlanmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe idare kurullarının alacakları muhtaçlık kararıyla, kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınacak.

Banka sandıkları

Banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş olan sandıklar da kamuoyunda "İstihdam Paketi" olarak bilinen ve işverenin ödeyeceği 5 puanlık sigorta priminin Hazinece karşılanmasına düzenleyen kanunun hükümlerinden yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 200 sosyal güvenlik uzman yardımcısı, 300 sosyal güvenlik kontrol memuru alınacak.

3 yeni vakıf üniversitesi

Yürürlüğe giren 5799 sayılı kanuna göre, Kayseri'de Burç Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından "Melikşah Üniversitesi" adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite; fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, mimarlık, hukuk fakülteleri ile sosyal bilimler ve fen bilimler enstitülerinden oluşacak. Diğer kanun da İzmir'de "Gediz", Gaziantep'te "Gazikent" adıyla iki vakıf üniversitesi kurulmasını öngörüyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap