Teknogirişimciye teminatsız 100 bin YTL sermaye desteği

Teknogirişimciye teminatsız 100 bin YTL sermaye desteği

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA -AR-GE ve yenilik harcamalarının tamamı 31 Aralık 2023 tarihine kadar ticari kazancın tespitinde indirim konusu olacak. Teknogirişim işletmelerine teminat alınmaksızın ve hibe olarak 100 bin YTL teknogirişim sermayesi desteği verilebilecek. Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan ve AR-GE Teşvik Yasası olarak da bilinen, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, AR-GE kapsamındaki harcamalar ve gelir vergisi konusunda muafiyetler getirirken, sigorta prim desteği ve hibe yardımı gibi teşvikler sağlıyor. -Teknoloji merkezi işletmelerinde, AR-GE merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen AR-GE ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan AR-GE ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin, doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i gelir vergisinden müstesna olacak. -AR-GE personeli ile destek personelinin elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, personelin, gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. -Teknogirişim sermayesi desteğine, bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler başvurabilecek. -Yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemeler, danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımlarına ilişkin harcamalar AR-GE ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde 20'sini geçemeyecek. -Doğrudan AR-GE ve yenilik faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler, AR-GE ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harç muafiyeti sağlanacak. -500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden AR-GE merkezlerinde o yıl yapılan AR-GE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılacak. -Teknogirişim işletmelerine bir defaya mahsus olmak üzere, teminat alınmaksızın ve hibe olarak 100 bin Yeni Türk Lirası'na kadar teknogirişim sermayesi desteği verilebilecek. Kanun kapsamındaki her türlü AR-GE ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf olacak. -AR-GE merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılacak. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu beş üyeden oluşacak. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, en az 15 günde bir toplanacak -Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 ay içinde değerlendirilip karara bağlanacak. AR-GE teşviğinin şartları -AR-GE merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam edilmesi. -AR-GE merkezlerinin, kanun kapsamındaki AR-GE faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi. -Başvuru yapan işletmenin, yeterli AR-GE yönetimi ile teknolojik varlıklar, AR-GE insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması. -AR-GE merkezlerinin, AR-GE ve destek personelinin AR-GE merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması. -AR-GE merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış AR-GE ve yenilik program ve projelerinin bulunması. -AR-GE merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması. -AR-GE merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması.