13 °C

TOKİ'ye imar planı izni

Gül, 5793 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a onay verdi

TOKİ'ye imar planı izni

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun da aralarında bulunduğu 5793 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Gül, söz konusu kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Yasaya göre, Telekomünikasyon Kurumu tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere; yetkilendirilen işletmeciler ile bu işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan diğer işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi mali yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek. Sanal mobil şebeke hizmeti işletmecilerinden alınacak hazine payı, gelecek dönemde lisans verilecek olan 3. nesil mobil telefon işletmecilerinden de tahsil edilecek. Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden açıklama isteme ve her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip olacak. Lisans ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında da istemde bulunabilecek olan Hazine Müsteşarlığı, söz konusu işletmeciler ile bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil her türlü inceleme ve denetim yapmaya yetkili olacak. İşletmecilerin, Hazine payını yetkilendirme tarihinden itibaren her 1 yıllık süre içinde 3 defa süresinde ödememesi halinde, yapılmayan üçüncü ödemenin vadesinin bitimini müteakip, Hazine Müsteşarlığı'nın bildirimi üzerine, yetkilendirmesi 1 ay içinde iptal edilecek. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylara rütbe terfi veya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları ödenecek. Uzman jandarmalar da aynı düzenlemeden yararlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların, Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına Maliye Bakanı yetkili olacak. Ayrıca bu taşınmazlardan Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülenler, Maliye Bakanlığı tarafından özelleştirilmek üzere ÖİB'ye bildirilecek. Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca, özelleştirme kapsam ve programına alınacak. Bunların özelleştirilmesi sonucu elde edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra Hazine'ye aktarılacak. Maliye Bakanı, taşınmazların satışından elde edilen gelirleri, bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek kaydetme yetkisine sahip olacak.

Döner sermaye kullanımı

Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye, gayrisafi hasılatının en az yüzde 35'i o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılacak. Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuvar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli personele paylaştırılacak. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı, bunların bir ayda alacakları aylık, yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat toplamının yüzde 200'ünü, diğer öğretim elemanları ile personel için ise yüzde 100'ünü geçemeyecek. Bu oran; tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan personelden başhemşire için yüzde 200, diğerleri için yüzde 150, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyaşane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için yüzde 200 olarak uygulanabilecek.

Sözleşmeli personele yapılacak ödeme

Sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibariyle aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenecek. Emsali bulunmayan sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemeyecek. Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilecek ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık, ödenek ve her türlü tazminat toplamının iki katını geçemeyecek. Öğretim üyelerine saat 14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık, ödenek ve her türlü tazminat toplamının 10 katına kadar pay verilebilecek. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık, ödenek ve her türlü tazminat toplamının yüzde 10'una kadar ayrıca pay verilebilecek.

İş Kanunu'na tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenebilmesi için iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması; sözleşmeli personel olarak geçen sürelere karşılık olarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için de hizmet sözleşmesinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatına veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasına uygun olarak sona ermiş olması şart olacak. Ancak ilgililere, her ne suretle olursa olsun daha önce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmayacak.

@page@

TOKİ'ye imar planı izni

TOKİ Başkanlığı, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planları yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkili olacak. Bu planlar, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettirildiği tarihten itibaren 3 ay içinde aynen veya değiştirilerek onaylanacak. Belediyeler ve valilik tarafından 3 ay içerisinde onaylanmayan planlar, Başkanlık tarafından resen onaylanacak. TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde şekil şartı aranmayacak. TOKİ, bakanlıkların talebi ve kendisinin bağlı olduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje ve uygulamaları yapacak veya yaptıracak. Ayrıca TOKİ, depremle ilgili dönüşüm projeleri de gerçekleştirebilecek. TOKİ'ye 1'i daire başkanı olmak üzere toplam 17 kadro ihdas edilecek. TOKİ'nin afetzedelere yaptığı konutlar dolayısıyla oluşan alacakları ile Hazine'ye ait taşınmazların devri nedeniyle oluşan borçları, bütçenin gelir ve giderleriyle ilişkilendirilmeksizin mahsup edilecek. Mahsup işlemleri sonucunda oluşacağı belirtilen yaklaşık 140 milyon YTL'lik fark, Hazineye ait taşınmazların TOKİ'ye devredilmesiyle kapatılacak.

OİB'in elindeki taşınmazlar

Hazine'nin özel mülkiyetinde veya evletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak üzere izin verilen taşınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılanlar, imar planı kararlarıyla başka amaca ayrılmayacak. Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve araziler, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle kesinleşecek. İlgili kuruluşlar, bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren 5 yıl süreyle değiştiremeyecek. Bu süre içerisinde imar planlarına ilişkin olarak, verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı değikliğine ilişkin iş ve işlemler, Özelleştirme İdaresi Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanacak. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca verilecek.

Vatani hizmet aylığı

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarına veya bu kişilerin ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine, ilgili kamu kuruluşunun görüşü doğrultusunda vatani hizmet tertibinden aylık bağlanacak.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlardan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmayanlara, 30 günlük net asgari ücret tutarı esas alınarak, dul eşlere, bu tutarın yüzde 75'i, diğer yakınlarına ise yüzde 50'si ödenecek.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de, "Hasılat" ve "Net hasılat" tanımı yapılacak. Hasılat, "Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan KDV düşüldükten sonra kalan tutar" olarak tanımlanırken, "Net hasılat" ise "Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı" ifade edecek. Lisansın verilmesinden elde edilecek bedelden, Özelleştirme Fonu'ndan karşılanan harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar, Hazineye aktarılacak. Lisans sözleşmesi süresince elde edilen aylık hasılatın yüzde 3'ü lisans sahibi tarafından en geç izleyen ayın 15. günü mesai saati bitimine kadar idareye bildirim verilerek ödenecek. Lisans verilmesine ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. İdarece, lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin tespit edilmesi halinde, gizlenen tutar 2 kat olarak ve söz konusu tutarların bildirilmesi gereken son gün ile ödemenin yapıldığı güne kadar geçen süre gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte lisans sahibinden tahsil edilecek. Lisans sahibi, gizlenen tutar üzerinden pay alamayacak. İdare, lisansın verilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerin kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans oyunları faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde, bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın yüzde 5'ine kadar idari para cezası uygulamaya ve lisans sözleşmesini feshetmeye yetkili olacak. İlk yıl için idari para cezalarının uygulanmasında, İdarenin lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihten önceki takvim yılına ait hasılatı esas alınacak.

Vesayet makamı; Bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması ve oturduğu yerin bilinememesi veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçının payının resmen yönetilmesi amacıyla kayyum atanmasının gerektiği hallerde, bu kimselerin malları üzerinde Hazine'nin hak ve menfaati bulunup bulunmadığını mahallin en büyük mal memurluğundan araştıracak. Hazine'nin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması halinde, mahallin en büyük mal memurunu yönetim kayyumu tayin edecek. Mallar üzerindeki yönetim görevi sona erinceye kadar, yönetim kayyumu tayin edilen en büyük mal memuru yerine vekalet eden veya atanan kimse de bir karara gerek kalmadan o makama tayin edilmiş sayılacak. Mal memuru kayyumluk yetki ve görevlerinin bir bölümünü, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla astlarına devredebilecek. Yetki devri, yetki devreden kayyumun sorumluluğunu kaldırmayacak. Kayyum tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve icra işlerinde vereceği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunacak. Kayyumlukla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı gibi mali yükümlülüklerden müstesna tutulacak. Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde 35'i; para, hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul varlıkların yönetim gelirlerinin ise yüzde 5'i oranında yönetim gideri kesilerek kayyum tarafından bir bankada açılacak hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan paralar, kayyum ve yetki devrettiği görevliler, davalara katılacak Hazine avukatları, ihtiyaç halinde kurulacak kayyumluk bürosu görevlileri ile bu konuda görevlendirilenlere verilecek ücret ödemeleri ve kayyumluk bürosunun diğer giderleri için kullanılacak. Mal memurlarının kayyumlukla ilgili görev ve yetkileri, ödenecek ücretler, kayyumluk mallarının yönetimi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde, bilişim hizmetini yürütmek ve 20 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri sınırlı, sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç duyulan okul, eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerini, Hazine'nin mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında, TOKİ Başkanlığı ile düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde yaptırmakla görevli olacak.

Sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari yüzde 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal özürlü bireylerin eğitim giderleri, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Bu özürlü bireylerin eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın görüşü alınarak, bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, 2 katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilecek. Bu fiiller, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince tekrar edilmesi halinde, kurum açma izinleri iptal edilecek.

@page@

TCDD limanlarının özelleştirme gelirleri

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce özelleştirilen TCDD limanlarından elde edilen gelirlerin (Mersin Limanı-775 milyon dolar) yüzde 60'ını kara yollarının, yüzde 40'ını da demir yollarının yapım ve bakımı için ilgili kuruluşlarının bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD'ye ait limanların özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen 15 gün içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ulaştırma Bakanlığı hesaplarına aktarılacak. Aktarılan bu tutarlar, aynı birim tarafından genel bütçeye özel gelir kaydedilecek. Kaydedilen bu tutarların yüzde 60'ını kara yolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, kara yolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40'ını ise demir yolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demir yolu bakımı, onarımı ve demir yolu araçlarının alımı amacıyla TCDD'ye sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı karar verecek. Maliye Bakanı, ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımları ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydedilmesinde de yetkili olacak.

Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde edilecek tüm hasılatın yüzde 1'i oranında pay alınacak. Tarım ve hayvancılık ile sanayi ve tersane yatırımı yapmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları ile verilen kullanım izinlerinde, bu oran binde 1 olacak. Kamu yararına çalışan dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar lehine sağlık, eğitim ve spor tesisi yapılması amacıyla tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinleri ile vakıflarca kurulan yüksek öğretim kurumlarına ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler lehine tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde hasılat payı alınmayacak.

'Eşit işe, eşit ücret' uygulamasına geçilecek

Aynı unvana sahip, aynı işi yapan" kamu personeli arasındaki ücret farklılığı giderilerek, 'Eşit işe, eşit ücret' uygulamasına geçilecek. 1 Temmuz 2006 tarihinden bu yana 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ödemenin yerine, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek. Ek ödemenin oranı; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterlerle birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, aynı veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel için farklı oranlar belirlenebilecek veya hiçbir belirleme yapılmayabilecek.

"Makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev" tazminatları da kaldırılarak, bunlardan yararlananlara ek ödemeden yararlanma olanağı getirilecek. Başbakanlık başta olmak üzere, DPT, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, TOKİ, TÜİK, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, TAEK, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve ÖİB'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kurumlarda her ay maktu fazla çalışma ücreti alanların fazla çalışma ücreti, ek ödemenin altında kalması halinde, bu personele fazla çalışma ücreti yerine ek ödeme verilecek. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarındaki öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlar için de aynı uygulama geçerli olacak. Ulaştırma, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları, Denizcilik Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödemeler, döner sermaye bütçelerinden yapılacak. Devletin mali imkanlarını göz önünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilen personele yapılan ek ödemelerin tamamını veya bir kısmını, teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Aylık, ödenek, mali ve sosyal haklar bakımından askeri hakimler ile adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasındaki denklik sağlanacak.

Hazine'nin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde münhasıran liman yapılmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları ile verilen kullanma izinlerine ait sözleşmelerdeki üçüncü kişilere ait yüklerin yükleme ve boşaltılması ile gemi konaklama bedellerinden elde edilecek hasılattan Hazine'ye nispi pay ödeneceğine dair hüküm, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi şartlarla 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 1 olarak uygulanacak. Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde (kıyıda) bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ve deniz, göl ve akarsularda doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerinde tersane, yat limanı, kuruvaziyer limanı, dolfen, iskele, dolgu, rıhtım, boru hattı, şamandıra, platform ve benzeri kıyı yapıları yapılmak amacıyla özel düzenlemeler hariç olmak üzere lehlerine "49 yıldan az süreli" olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcılar, belli koşulları yerine getirirse bu süreler uzatılacak. Yatırımcılar tarafından, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde başvuruda bulunmaları ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri, idare aleyhine açılmış davalardan feragat etmeleri ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı ve kullanma izni bedeli üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin süresi hakkın başlangıç tarihinden itibaren 49 yıl olarak değiştirilecek.

DHMİ'ye bedelsiz devir

Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan ve DHMİ Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen veya kullanımına bırakılan ya da kurum tarafından fiilen kullanılan taşınmazlar, Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmaması koşuluyla DHMİ'ye bedelsiz devredilecek. Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç olmak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan meydan işletmeciliği için DHMİ tarafından kullanılmakta olanlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, kurumun talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazine'ye tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesislerle birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere bedelsiz olarak yine DHMİ'ye verilecek. Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli olanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olup DHMİ Genel Müdürlüğü ile ortak kullanılan taşınmazlar, düzenleme kapsamı dışında olacak.

İmar mevzuatındaki kısıtlamalar uygulanmayacak

Taşınmazların DHMİ'ye devrinden önce tescil, parselizasyon, ifraz, tevhit ve terkin işlemleriyle sınırlı olarak, imar mevzuatı ile diğer mevzuattaki kısıtlamalar uygulanmayacak. Tapuda DHMİ adına tescil ve tahsis edilecek taşınmazların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle kurum adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olarlar, hangi safhada olursa olsun terkin edilecek. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmeyecek. Bu taşınmazlardan DHMİ tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, kiracılar adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlarsa kira bedellerinin tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada olursa olsun terkin edilecek.

Hazine'ye ait taşınmazlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tahsisli veya kullanımında olanlardan, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakanın talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirleri, genel bütçeye gelir ile bölünmüş yol veya devlet ve il yolları yapım, bakım ve kamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Maliye Bakanı, DSİ'ye tahsisli veya kullanımında olanların satışından elde edilecek gelirleri; genel bütçeye gelir, ayrıca baraj, sulama ve içme suyu tesislerinin yapım, bakım ve kamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere DSİ bütçesine ödenek olarak kaydedebilecek.

@page@

Kamu idareleri performans programı hazırlayacak

Kamu idareleri yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını içeren performans programı hazırlayacak. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması açısından Başbakan ve TBMM'ye karşı olan bakanların sorumlulukları arasına, "Hukuki ve mali" konular da dahil edilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımları ile bunların bakım, onarım ve imalat işleri için ertesi yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi olanağı getirilecek.

Kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak DPT, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve TÜİK'in de görüşünü almak suretiyle, genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Kamu idarelerinden, mali istatistik verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca 1 ay ek süre verilecek. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan 1 aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilecek. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak. Muhasebe yetkilisi sertifika programı ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. Kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere sertifika almış olanlar arasından muhasebe yetkilisi atanacak.

Kamu idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması için öngörülen süre, 2007 yılı sonundan 2010 yılı sonuna çekilecek. Maliye Bakanlığı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tablolarını, 31 Aralık 2012 tarihine kadar muhasebe ve raporlama standartları ile muhasebe tekniğine uygunluk açısından denetleyebilecek.

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 2008-2015 yılları arasında, orman yangınlarıyla havadan mücadele ve acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava aracı kiralama süresi 3 yıldan 7 yıla çıkacak.

Mağdur ve şikayetçiler, vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendine avukat görevlendirmesini isteyebilecek.

TCDD ve OİB

TCDD Genel Müdürlüğü'nün işletmecilik fazlası taşınmazlarının satışına karar verilmesinde, bu kuruluşun yönetim kurulu yetkili olacak.

İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar, ancak imar planı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilecek. Satış bedelleri, TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demir yollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demir yolu araçlarının temininde kullanılacak. İşletmecilik fazlası taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yöntemine tabi olmaksızın satışına ve satış bedelinin dörtte birini peşin, kalan bedele kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılı geçmemek üzere taksitlendirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye TCDD Yönetim Kurulu yetkili olacak. TOKİ Başkanlığı'na yapılan satışlarda mülkiyetin devri, TCDD tarafından takyidat konulmaksızın ve teminat alınmaksızın peşinatın ödenmesinden sonra gerçekleştirilecek. Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar ve parselasyon planları, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il, ilçe ve belde belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girecek. 3 ay içerisinde onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re'sen yürürlüğe konulacak.

Ayrıca TCDD'ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan yönetim kurulunca uygun görülenler, özelleştirilmek üzere ÖİB'ye bildirilecek. Bu taşınmazların satışından elde edilecek gelirler, TCDD'ye aktarılacak.

İl Özel İdaresi Kanunu'nda değişiklik

İl Özel İdaresi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilecek.

Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılacak ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamayacak. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılacak. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilecek.

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nda değişiklik

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilecek. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılacak ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamayacak.

Yenileme alanında kalan Hazine'ye ait taşınmazlar; bir kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları ve mania planları kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projeyi yürüten il özel idaresine veya belediyeye bedelsiz olarak devredilecek. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Devir tarihinden itibaren 5 yıl içinde devir amacına uygun olarak kullanılmayan taşınmazlar, bedelsiz olarak resen Hazine adına tescil edilecek. Söz konusu taşınmazlardan elde edilecek gelirin, proje ve uygulama giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50'si Hazineye aktarılacak. Yenileme alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi kapsamında kalan taşınmazlar, devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Hazinece satılamayacak, kiraya verilemeyecek, tahsis edilemeyecek. Yenileme alanlarında uygulanacak projelerin kamulaştırma, plan, proje ve yapım işlerinde kullanılmak üzere, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabından belediyelere aktarma yapılacak.

DSİ tarafından tahakkuk ettirilen sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakımını ücretlerinden vadesi 1 Ocak 2004 tarihinden önce olup, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilememiş olanlar ile bunlara ilişkin fer'ilerinin tahsilinden vazgeçilecek ve bu alacaklar, ilgili muhasebe birimleri tarafından terkin edilecek. Sosyal yardım zammı borçlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın açığını finanse etmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenekten mahsup edilmesine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı yetkili olacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap