6 °C

Zeytinlik alanlara yatırım bakan onayına bağlandı

Sanayicinin mali yüklerini azaltan, organize sanayi bölgesi kurulum sürelerini kısaltarak, yazılımcıları sanayici kapsamına alan ve zeytinlik alanların yatırıma açılmasını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayına bağlayan Üretim Reform Paketi, Meclis Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi.

Zeytinlik alanlara yatırım bakan onayına bağlandı

Canan SAKARYA

Meclis Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen Üretim Reform Paketi’nin görüşmeleri sırasında verilen çok sayıda önerge ile bazı değişikliklere gidilerek yeni maddeler eklendi. OSBÜK genel sekreterinin OSBÜK Yönetim Kurulu tarafından bakanlığın uygun görüşü ile atanması ve azledilmesine ilişkin düzenlemeden vazgeçilerek, sadece yönetim kurulu kararına bırakıldı. Sanayicilerin eleştirdikleri, OSB’lerde plan bütünlüğünü bozmayacak konumda yer alan taşınmazların bakanlıkça OSB sınırları dışına çıkarılabileceğine ilişkin hüküm ise korundu.

Kabul edilen diğer bir önergeyle görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı haklarında soruşturmaya başlanan OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personelinin görevden uzaklaştırılmaları yeniden düzenlendi. Buna göre tedbiren 3 aya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılabilecekler, yargılama sonuçlanıncaya kadar mahkemeden görevden uzaklaştırma kararı istenebilecek.

İş güvenliğine yönelik düzenleme 2020 yılına ertelendi

Tasarıya eklenen yeni bir madde 10 ve altında işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz ‘da yürürlüğe girecek düzenleme, 1 Temmuz 2020 yılına ertelendi. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleride 10’dan az çalışanı olan iş yerleri gibi, aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecek.

Orman Fonu’nda Bakanlar Kurulu yetki aldı

Diğer yeni bir maddeyle oduna dayalı orman ürünü satışlarında; satış bedeli üzerinden %3’e kadar alıcılardan tahsil edilen ağaçlandırma fonu ile bu satışlardan %3 tahsil edilen orman köylülerini kalkındırma fonu paylarını, sıfıra kadar indirmeye veya %3’ü geçmemek üzere belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kooperatifler 4 yılda bir genel kurul yapacak

Tasarıya eklenen yeni maddeyle Bakanlıkça belirlenen şartları sağlayan ve özellikle genel kurul maliyetlerinden olumsuz etkilenen kooperatiflerin en fazla 4 hesap dönemine ait genel kurul toplantılarını birleştirerek yapmalarına olanak sağlandı.

Akademisyen milletvekilleri için düzenleme yapıldı

Tasarıda akademisyen milletvekillerine yönelik de düzenleme yapıldı. Eklenen yeni bir maddeyle YÖK Kanunu’nun milletvekillerinin emekli olduktan sonra üniversitelerine dönmelerini düzenleyen 60. maddesinde değişiklik yapılarak yeni bir fıkra eklendi. Komisyonda yapılan düzenlemeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak değişikliğin üniversiteye dönen milletvekillerinin hem milletvekili emekli aylığı hem de üniversiteden akademisyen maaşı almasını sağlayacak çifte maaşın önünü açmaya dönük bir adım olduğu öğrenildi. Emekli milletvekilleri üniversiteye döndüklerinde sadece ders ücreti alabiliyorlar. Daha önce de bu konuda bir düzenleme yapılmak istenmiş ama madde gelen tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Üretim reform paketinden:

► Sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden aldıkları çalışma ruhsatı zorunluluğu kalkıyor.

►Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini, çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek. Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilecek.

► Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayici sayılacak.

► Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapılacak yatırımlarda arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak. OSB’lerdeki binalar, emlak vergisinden istisna tutulacak.

► Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu, özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi, yapılan buluşları fi kri mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofi si kurabilecek.

► Endüstri, teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve bu bölgelerin genişleme alanlarının yerleşim yeri dışına çıkarılması için ihtiyaç duyulan yeni yerlerin tahsisi; ilgili müdürlüğün talebi, Mera Komisyonu’nun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe değiştirilebilecek.

► O SB yer seçimleri kararlarında, komisyondaki herhangi bir kurum-kuruluşun olumsuz görüş vermesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek.

► Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanmasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye en geç 1 yıl içinde yapacak.

► Organize sanayi bölgelerinin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak. OSB’ler, bakanlıktan izin alarak mevcut alanı içinde elektrik üretip işletebilecek. -Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.

► OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması halinde yurtdışında OSB kurulmasına, kurulmuşlara ortak olunması ve bu OSB’lerin işletilmesine Bakanlar Kurulu’nca izin verilebilecek.

► Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen ürünler için 4 bin ile 250 bin TL arasında değişen çeşitli idari para cezaları getiriliyor.

► Özel Endüstri bölgeleri kurulabilecek.

Özdebir: Paket sanayicinin önünü açacak ve yükünü hafifletecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Üretim Reform Paketi içinde sanayicinin önünü açacak ve üzerindeki birçok yükü hafi fl etecek düzenlemeler olduğunu belirterek, “Asıl önemlisi devletin sanayiciye bakışındaki zihniyet değişiyor. En büyük kazanımımız bu olacak. Sanayi kuruluşlarının, emlak vergisi ve elektrik tüketimi üzerinden alınan TRT payı başta olmak üzere birçok yük hafi fl etildi. Başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olmak üzere, emeği geçen tüm bürokratlara ve komisyonda yer alan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.