2013 Yılı Programı Resmi Gazete'de

Programa göre, yurtiçi tasarrufların artırılması için tüketimin gelirle dengeli bir şekilde büyümesini sağlayacağı politikalar uygulanacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA  - 2013 Yılı Programı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. 2013 Yılı Programı'nın temel makro ekonomik amaçları, "2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan temel amaç ve makro ekonomik öncelikler çerçevesinde; özellikle gelişmiş ülkeler kaynaklı olmak üzere küresel ekonomide devam eden sorunlara, belirsizlik ve risklere rağmen büyüme sürecinin devam ettirilmesi, istihdam artışının sürdürülmesi, kamu mali dengelerinin iyileştirilmesi, cari işlemler açığında kaydedilen düşme eğiliminin sürdürülmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması, enflasyonda mücadeleye devam edilmesi ve finansal istikrarın korunması" olarak belirlendi.
 
Programa göre, para, maliye ve gelirler politikaları; iç ve dış talep arasındaki denge gözetilerek büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması, fiyat istikrarı ile finansal istikrarın birlikte sürdürülmesi amaçları çerçevesinde ve koordinasyon içerisinde yürütülecek.
 
Yurtiçi tasarrufların artırılması için tüketimin gelirle dengeli bir şekilde büyümesinin sağlayacağı politikalar uygulanacak. Gerek kamuda gerekse özel kesimde israfı azaltmaya ve tasarruf bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
Büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni istihdam olanakları yaratmak için ihracatı artıracak ve ithalata bağımlılığı azaltacak yerli ve uluslararası yatırımlar desteklenmeye devam edecek.
 
Rekabet gücünün artırılması için daha verimli, Ar-Ge tabanlı ve yenilikçi üretim yapısına geçişi destekleyecek politikalar izlenecek. İstihdamın artırılmasına, işgücünün niteliğinin yükseltilmesine, kayıtdışılığın ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azıltılmasına yönelik politikalara ağırlık verilecek.
 
Bu konularda ilginizi çekebilir