ABİGEM, KOBİ’lerin AB standartlarını yakalamasına kılavuzluk ediyor

AB’nin MEDA programı kapsamında faaliyet gösteren 3 pilot projeden biri olan Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), başarılı performansı ile örnek teşkil ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Avrupa Birliği İş Geliş­tirme Merkezleri (ABİ­GEM), AB’nin MEDA programı kapsamında 2002 yılın­da Kocaeli, İzmir ve Gaziantep’de uygulanmış olan pilot bir AB pro­jenin çıktısı olarak faaliyetleri­ni sürdürüyor. Avrupa Birliği Ko­misyonu ve TOBB tarafından bu­lundukları bölgelerin ve dolayısı ile Türkiye’nin büyüme, istihdam alanı ve rekabet gücü yaratma gi­bi öncelikli sorunlarına çözümler geliştirmek üzere gerçekleştirilen projenin başarılı olması halinde diğer bölgelerde de açılması he­deflenmişti. 4 yıllık proje süresi­ni başarıyla tamamlayan 3 pilot merkezden biri olan ABİGEM Ko­caeli, 2006 yılında faaliyetlerine Anonim Şirket olarak devam ede­rek ABİGEM Doğu Marmara adı­nı aldı ve diğer merkezlerin ku­rulumu konusunda iyi uygulama örneği teşkil etti. Doğu Marmara ABİGEM A.Ş.’nin ortaklık yapı­sında, başta Kocaeli Sanayi Odası olmak üzere, Kocaeli Ticaret Oda­sı, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalo­va Ticaret ve Sanayi Odaları gibi Marmara Bölgesinin ekonomik hayatının en önemli oyuncuları­nın yanı sıra TOBB, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Gaziantep Tica­ret Odası bulunuyor.

Doğu Marmara ABİGEM’in amacının KOBİ’lerin alt yapı­larını güçlendirerek AB ve dün­ya standartlarını yakalamalarını sağlamak ve ulusal, bölgesel, sek­törel kalkınma politikalarının ge­liştirilmesine, yerine getirilme­sine katkıda bulunmak olduğunu anlatan Doğu Marmara ABİGEM Genel Müdürü Şenay Yıldız, böl­gedeki KOBİ’lerin gelişiminde kı­lavuzluk edici lokomotif güç olma vizyonu ile faaliyet gösterdikle­rini söyledi. KOBİ’ler için ivme­lendirici, yurt dışı faaliyetlerin­de öncülük edici, katma değeri ve verimliliği tepe noktaya taşıyıcı, sektörel, bölgesel ve bireysel iş­letmeler için projeler ürettikleri­ni vurgulayan Şenay Yıldız, Doğu Marmara ABİGEM’in faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Doğu Marmara ABİGEM ola­rak ana başlıklarıyla iş geliştir­me, eğitim, uluslararası iş geliştir­me ve projelendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Kurum olarak sürek­li sahadayız. Çünkü özellikle pa­radigma değişimlerinin bu kadar sık ve hızla yaşandığı ve rekabeti sürekli körüklediği iş dünyasın­da işletmelerin ihtiyaçları da aynı ivme ile paralel olarak değişirken, oturduğumuz yerden işletmele­rin ihtiyaçlarını ve değişimin ne­resinde olduklarını anlayabilmek mümkün değil. Ekonomik haya­tın nabzını iyi tutmamız, ihtiyacı iyi anlamamız ve doğru çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu kapsam­da Bölge Odalarımızdan aldığımız destek de bizim için çok kıymetli. Meclisler, meslek komiteleri ve ihtisas komisyonları aracılığıy­la hem ihtiyacı doğru belirleyebi­liyoruz, hem de proaktif yaklaşı­mımız sayesinde işletmelerimize yönelik gelecekte onları bekleyen risklere, yapısal değişimlere yö­nelik hizmet ve projeler geliştiri­yoruz.”

Avrupa Birliği’nin strateji geliş­tirme aşamasından itibaren yakın takibinde olan ‘Karbon Ayak İzi’ konusunda ve Yeşil Mutabakat ile alakalı farkındalığın artırılması­na yönelik olarak birçok seminer ve eğitimler düzenlediklerini ak­taran Yıldız, Doğu Marmara ABİ­GEM’in uluslararasılaştırma faa­liyetlerinden de bahsetti.

“Gücümüz, sahip olduğumuz güçlü iş ağları”

Doğu Marmara ABİGEM’in en köklü ve bölge çapında bilinirli­liği olan uluslararasılaştırma fa­aliyetlerindeki başarısında en önemli unsurlarından birinin sa­hip oldukları güçlü iş ağları oldu­ğunun altını çizen Şenay Yıldız, “2008 yılından bu yana Avrupa Birliği Komisyonu KOBİ Yöne­tim Ajansı, KOBİ Destek ve Yeni­likçilik Programı alt bileşeni olan ‘Tek Pazar Programı’ kapsamın­da yürütülmekte olan dünyanın en büyük iş ağı Avrupa İşletme­ler Ağı partneriyiz. Bu ağ yakla­şık 60 ülkede 600’ü aşkın organi­zasyonu ve 23 milyon işletmeyi birbirine bağlayan çok etkin bir ağ. Ulusal koordinatörlüğünü KOSGEB yapıyor ve ülkemizde 10 bölgesel konsorsiyum tarafın­dan temsil ediliyor. Biz de Doğu Marmara bölgesinde faaliyetle­rini sürdüren Doğu Marmara Av­rupa İşletmeler Ağı’nın ortağıyız. 15 yıldır proje ortaklarımız olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa KOSGEB, Eskişehir Sa­nayi Odası, Bursa ULUTEK, Ko­caeli Üniversitesi Teknopark ve Düzce DÜSİMER ile bölge KO­Bİ’leri için katma değerli hizmet­ler sunuyoruz. Ağ kapsamında temel amacımız işletmelerimi­zin dış ticaret yetkinlikleri artır­mak, AB pazarına yönelik ticari, teknolojik iş birliklerini geliştir­mek, finansmana erişimde yön­lendirici olmak ve kurumsal ka­pasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmak. Bu kapsamda işletmelerimiz için ikili iş görüş­meleri, fuar etkinlikleri, heyet zi­yaretleri düzenliyor, kullandığı­mız Uluslararası Eşleştirme Veri tabanımız üzerinden işletmele­rimiz için ticari, teknolojik iş bir­liği fırsatlarını işletme özelinde hazırladığımız profil formlarıyla oluşturuyor, düzenlediğimiz ye­rel bilgilendirme etkinlikleri ve danışmanlık hizmetleri ile de iş­letmelerimizin AB uyum süreci­ni ve rekabet kapasitelerini ge­liştiriyoruz. Match4Industry ve Co-Matching ikili iş görüşmeleri etkinliklerimiz AB’de marka ol­muş, her sene düzenlediğimiz en önemli faaliyetlerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

“İşletmeleri fonlardan faydalandırıyoruz”

20 bini aşkın kişiye girişimcilik eğitimi ve koçluk hizmetleri ver­diklerini, mesleki eğitim alanın­da sertifikasyon süreçlerine pay­daşları ile destek olduklarını di­le getiren Şenay Yıldız, tamamen uygulama esaslı atölye program­ları ile işletmelerin ilk ihracatları­nı yapıyor olmalarının heyecanı­nı paylaştıklarını kaydetti. İş ge­liştirme çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren birçok işletmeye ihtiyaç duydukları yatı­rım, süreç iyileştirme, dış ticaret danışmanlığı hizmetleri verdikle­rini ifade eden Yıldız, işletmelerin en önemli sorununun finansma­na erişim olduğunu bildiklerini ve bunun için işletmelerin ulusal ve uluslararası fonlardan faydalan­malarını sağladıklarını belirtti.