7 °C

AYM'den 'konaklama gideri' kararı

Anayasa Mahkemesi, geçici görevlendirilen kamu görevlilerine ödenecek konaklama giderini on günle sınırlayan kanun hükmünü iptal etti

AYM'den 'konaklama gideri' kararı

Anayasa Mahkemesi, geçici görevlendirilen kamu görevlilerine ödenecek konaklama giderini 10 günle sınırlayan kanun hükmünü, "Konaklama giderinin ödenmesini 10 gün ile sınırlayan itiraz konusu kural, sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır" gerekçesiyle iptal etti

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan gerekçeli kararına göre, geçici görevlendirilen bir kamu görevlisi, konaklama giderinin ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine, Trabzon Bölge İdare Mahkemesinde dava açtı. 

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi de dava konusu 6245 sayılı Harcırah Kanununda yer alan "geçici görevlendirilen kamu personeline her defasında on gün ile sınırlı olmak kaydıyla konaklama gideri ödeneceğine" ilişkin düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. 

Yüksek Mahkeme, kanunun 33. maddesine eklenen "...her defasında on gün ile sınırlı olmak…" ibaresini iptal etti.  

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, Anayasa'nın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğu, bu maddede ifade edilen sosyal hukuk devletinin, "temel hak ve özgürlükleri en geniş ölçüde gerçekleştiren, güvence altına alan, toplumsal gerekleri ve toplum yararını gözeten, kişi ve toplum yararı arasında denge kuran, toplumsal dayanışmayı en üst düzeyde gerçekleştiren, eşitliği ve sosyal adaleti sağlayan, çalışma hayatının gelişmesi için önlemler alarak çalışanları koruyan, sosyal güvenlik sorunlarını çözmeyi yüklenmiş, ülkenin kalkınmasıyla birlikte ulusal gelirin sosyal katmanlar arasında adaletli biçimde dağıtılmasını amaç edinmiş devlet" olarak tanımlandığı belirtildi.  

Kamu görevlileri ile kamu idareleri arasındaki hizmet ilişkilerinin kural işlemlerle düzenlendiği, kamu görevlilerinin, belirli bir statüde, nesnel kurallara göre hizmet yürüttükleri vurgulanan gerekçede, kamu görevlilerinin geçici görevlendirilmelerinin de kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, tabi oldukları kurumların özel düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yapıldığı hatırlatıldı. 

Gerekçede, "Geçici görevlendirilme sebebiyle asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin, maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerekmektedir. Konaklama giderinin ödenmesini on gün ile sınırlayan itiraz konusu kural, sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır" denildi. 

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.