19 °C

Çalışanın gözü Meclis'te

Çalışanın gözü Meclis'te

 

 
 
ANKARA - Milletvekillerinin yaklaşık 12 günlük tatili bitiyor, Meclis'te yeni yılın ilk gündem maddeleri arasında yaklaşık 4.5 milyon kişiyi ilgilendiren SSK Tasarısı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair esas ve usullerin belirlenmesini öngören tasarı yer alıyor. 
Yaklaşık 12 günlük tatilin ardından Meclis Genel Kurulu 2 Ocak 2013 Çarşamba günü toplanacak. 
 
2 Ocak Çarşamba günü toplanacak olan Meclis Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun gündeminde, sosyolog Dr. Ayça Gelgeç Bakacak'ın, "Şiddetin toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri üzerine bir tartışma” başlıklı sunumu yer alıyor. Komisyon Perşembe günü yapacağı toplantıda ise bugüne kadar yapılan çalışmaları ve rapor yazımını değerlendirecek. 
 
ÖTV kanununda değişiklik
 
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 2 Ocak Çarşamba günkü toplantısında Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşecek. Tasarı ile doğalgazla çalışan elektrik santrallerinde kesinti veya kısıntıya gidilmesi halinde, ikincil yakıtla elektrik üretmeleri durumunda kullandıkları ikincil yakıt alımlarının özel tüketim vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor. 
Meclis İçtüzük Uzlaşma Komisyonu 9 Ocak'ta toplanacak. Yeni kurulan komisyon yaptığı ilk toplantıda yol haritasını belirledi. Buna göre toplantılara katılmak isterse Meclis Başkanı başkanlık edecek. Onun olmadığı zamanlarda dönüşümlü başkanlık sistemi uygulanacak. Kararlar oybirliği ile alınacak. Toplantı yeter sayısı için her partiden bir kişinin katılımı yeterli olacak. Yani 8 kişilik komisyonda 4 kişinin katılması toplantı yeter sayısı için yeterli kabul edilecek. Komisyon Nisan sonuna kadar çalışacak, yetişmezse ek süre istenecek. 
 
Meclis Başkanı'nın "Anayasa" görüşmeleri
 
Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu 2 Ocak Çarşamba günü toplanacak. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında liderler turuna çıkan TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yeni yılda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesi bekleniyor. 
 
[PAGE]
 
"Anadil" beklemede
 
Anadilde savunma ve hükümlülerin eşleriyle görüşmesine imkân tanıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ise beklemeye alındı. 
Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde yaklaşık 4.5 milyon kişiyi ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı yer alıyor. Ayrıca görüşmeleri yarım kalan Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı da yeni yılın ilk haftasında görüşülecek. Tasarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair esas ve usullerin belirlenmesini amaçlıyor. 
Genel Kurul'da daha sonraki haftalar Türk Petrol Kanunu Tasarısı görüşülecek. Edinilen bilgiye göre anadilde savunmaya ilişkin tasarı bir süre daha bekleyecek. 
 
Yaklaşık 4.5 milyon çalışanın gözü Meclis'te
 
Yeni yılın ilk haftası görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yaklaşık 4.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor. 
Tasarıyla 27 Haziran 2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan iş ve meslek danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10 Temmuz 2010 ve 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan iş ve meslek danışmanı pozisyonlarına atanacak. 
 
[PAGE]
 
Emekliler
 
Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanacak. Ayrıca bunlardan yazılı istek şartı aranmayacak. 
 
Liseyi bitirdikten sonra çocuklar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek
 
Lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. 
 
1 Ekim 2008 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilmeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmayacak. 
 
Borçlar
 
Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeçilecek. 
 
[PAGE]
 
"Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması"
 
Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacak. 
 
Emekli olup çalışanlar
 
Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde ilgili kanuna göre yapılandırılacak. 
 
Gaziler fark ödemeyecek
 
Şeref aylığı alan kişiler, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmeden özel hastaneye gidebilecek, ilave ücret alınmayacak. 
 
 
 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap