2 °C

Danıştay ile Yargıtay gitsin ‘Temyiz Mahkemesi’ gelsin

AK Parti, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yeni anayasa yazımına ilişkin yargı bölümünde Danıştay ve Yargıtay’ın kaldırılarak yerine Temyiz Mahkemesi’nin kurulmasını önerdi.

Danıştay ile Yargıtay gitsin ‘Temyiz Mahkemesi’ gelsin

 

 

 
ANKARA - Yeni Anayasa ile ilgili öneriler sürüyor. AK Parti, yeni anayasa yazımına ilişkin yargı bölümüyle ilgili önerilerini dün TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti, Danıştay ve Yargıtay’ın kaldırılarak yerine Temyiz Mahkemesi kurulmasını önerdi. AK Parti’nin yeni anayasada olmasını istediği “yargı” önerilerine göre, hakimler, görevlerinde bağımsız ve tarafsız olacak; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecek. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyecek; genelge gönderemeyecek; tavsiye ve telkinde bulunamayacak.
 
İşte o öneriler:
 
SON İNCELEME MERCİİ OLACAK
 
Temyiz Mahkemesi, alt derece mahkemelerince verilen  ve kanunun başka bir yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olacak. Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçü Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, dörtte biri başkan tarafından 9 yıl için belirlenecek.
 
BÜTÜN ORGANLAR KARARA UYACAK
 
Bütün devlet organları mahkeme kararlarına uymak zorunda  olacak. Bu organlar, mahkeme kararlarını değiştiremeyecek ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyecek. Disiplin  mahkemeleri dışında kanunla askeri mahkemeler kurulamayacak. Hakimler ve savcılar azlolunamayacak, istemedikçe 65 yaşından önce emekli edilemeyecek; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, özlük haklarından mahrum bırakılamayacak.
 
HSYK 22  ÜYELİ OLACAK
 
[PAGE]
 
HSYK 22  ÜYELİ OLACAK
 
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) 22 üyeden oluşacak. Kurul, Hakimler Dairesi, Savcılar Dairesi ve Disiplin Dairesi olmak üzere 3 daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak. Kurulun yedi üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, sosyal ve siyasi bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM, yedi üyesi meslekte 15 yıl çalışmış hakim ve savcıları arasından başkan tarafından, altı üyesi üçü hakim ve üçü savcı olmak üzere meslekte 15 yıl çalışmış hakim ve savcılar arasından seçilecek.
 
BİR DEFAYA MAHSUS 9 YIL GÖREV YAPACAK
 
Anayasa Mahkemesi (AYM) 17 üyeden oluşacak. TBMM, en az 7’si anayasa hukuku, kamu hukuku veya siyaset bilimi alanında çalışan öğretim üyeleri arasından olmak üzere 9 üyeyi üye tam sayısının üçte iki ya da salt çoğunlukla ve gizli oyla seçecek. 8 üyeyi başkan seçecek. Başkan ve başkanvekilleri bu görevlere bir defadan fazla seçilemeyecek. AYM üyeleri bir defaya mahsus olmak üzere ve 9 yıl için seçilecek.
 
ANAYASA MAHKEMESİ’NE HERKES BAŞVURABİLECEK
 
Herkes, anayasada güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetlerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilecek. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şart olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı, TBMM Başkanı’nı ve bakanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayacak. Bu yargılamalarda, savcılık görevini Temyiz Mahkemesi Başsavcısı yapacak.
 
PARTİ KAPATMAK İÇİN ÜÇTE İKİ OY ARANACAK
 
Anayasa Mahkemesi, genel kurul ve iki daire halinde çalışacak. Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurular ile iptal ve itiraz davalarına Genel Kurul’da bakılacak. Daireler ve Genel Kurul kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınacak. Siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından mahrum bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tam sayısının üçte iki oy çokluğu şart olacak.
 
KARAR YOKSA BİLGİ DE YOK
 
Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesin olacak. Bu kararlar, gerekçesi yazılmadan hiçbir surette açıklanamayacak ve kamuoyuna bilgi verilemeyecek. Anayasa Mahkemesi, verdiği kararlarla, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyecek. Ayrıca Anayasa Mahkemesi yorumlu ret kararı veremeyecek; kanunların, başkanlık kararnamelerinin ve içtüzük hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler esas bakımından denetlenemeyecek. 
 
SAYIŞTAY HÜKÜMLERİ İÇİN DÜZELTME OLABİLİR
 
Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarının, mahalli idarelerin, kanunlarla anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olanlar da dahil olmak üzere diğer kamu idarelerinin ve siyasi partilerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını, TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemleri ile kamu zararının tahsil edileceği sorumluları ve ilgilileri kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli olacak. Hazırlanan öneriye göre Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer ve sorumlular kararın düzeltilmesi isteminde bulunabilecek. Bu kararlar dolayısıyla
idari yargı yoluna başvurulamayacak. 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.