20 °C

Emekli vekil maaşlarına iptal başvurusu

CHP, emekli vekillerin maaşlarını da düzenleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Emekli vekil maaşlarına iptal başvurusu


ANKARA - CHP milletvekili emekli aylıklarının da düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Dilekçede, bir yıldan fazla Emekli Sandığı Kanunu kapsamında görev yaptıktan sonra, kamu dışında bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmalarını tamamlayıp yaşlılık aylığı bağlananlara, emekli ikramiyesi ödenmesinin, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermesi şartına bağlanması hükmü, "İş Kanunu hükümlerine göre hizmet akdiyle çalışanlar ile Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunlarına göre statü hukukuna tabi çalışanlar arasında haklar, ödevler, sorumluluklar, yasaklar ile görevden çekilme ve göreve son vermede hukuksal anlamda niteliksel farklar olduğu ortadayken; kamu görevinde geçen sürelere ilişkin emekli ikramiyesinin, İş Kanu'nda düzenlenen kıdem tazminatına ilişkin esaslara bağlanması, açık bir yetki saptırmasıdır; bu yanıyla Anayasa'ya aykırıdır" denilerek, iptali istendi.

Kanunun, "Yöntem, tür, miktar ve kullanım sürelerinin belirlenmesi sonucunda, SGK'ca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan sağlık hizmetleri" ibaresi, "Anayasal güvence altındaki sağlık hakkının tedaviye ilişkin kısmının, Sağlık Bakanlığı yerine, SGK'ya bırakılması, Anayasa'nın 56. maddesiyle bağdaşmaz" denilerek, iptali talep edildi.

Dilekçede, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payını 2 lira, vücut dışı protez ve ortezler, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payını yüzde 10 ile yüzde 20 oranları arasında olmak üzere SGK'ca belirlenmesi, ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda reçetede yer alan 3 kaleme/3 kutuya kadar ilaç/ilaçlar için 3 lira, ilave her bir kalem/kutu ilaç için 1 lira olmak üzere katılım payı uygulamasında SGK'ya yetki verilmesine ilişkin hükmün anayasaya aykırılığı ileri sürüldü. Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin 3'te birinden az olanların, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerin, geçici köy korucularının, kurumla sözleşmeli üniversite ve istisnai hallerde özel sağlık hizmeti sunucularına başvurma koşullarının SGK tarafından belirlenmesine yönelik düzenleme, "Madde kapsamındaki kişiler ile diğer genel sağlık sigortalılar arasında yaratılan farklılık, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Madde kapsamındaki kişilerin müracaat koşullarının yasada yer almayarak Kurumun inisiyatifine bırakılması, Anayasa'nın sosyal devlet ilkesi ve yasa önünde eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığından, yasama yetkisinin devri anlamına geldiğinden Anayasa'ya aykırılık oluşturmaktadır" iddiasında bulunularak, iptali istendi.

(AA)
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.