17 °C

İller Bankası anonim şirket oldu

Anonim şirket statüsü kazanan İller Bankası, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak.

İller Bankası anonim şirket oldu

ANKARA - İller Bankası Anonim Şirketi hakkındaki kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, "İller Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası kurulacak, kısaltılmış unvanı İLBANK olacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bankanın ilgili bakanlığı olacak.

Banka; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak. Bu idarelerin sınırları içinde yaşayanların mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirecek olan banka, bu idarelere danışmanlık hizmeti verecek, teknik içerikteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerine yardımcı olacak. İLBANK ayrıca, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirecek.

Banka, ortaklarına kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilecek. Faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti yapabilecek veya yaptırabilecek, teknik yardım verebilecek. Banka, şirket kurabilecek ve devredebilecek.

İller Bankası, sigorta acenteliği yapabilecek, yurt içi ve dışında şube, temsilcilik açabilecek, yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarıyla iş birliğinde bulunabilecek. Yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşları, para ve sermaye piyasalarıyla her türlü fonlardan kaynak sağlayabilecek.

Bankanın sermayesi 5 katına kadar artırılabilecek

Bankanın ortakları, il özel idareleri ve belediyelerden oluşacak. Bankanın 9 milyar liralık sermayesi, Bakanlar Kurulu kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

Sermaye tavanına ulaşıncaya kadar; Maliye Bakanlığı ile İller Bankasınca dağıtılacak vergi gelirlerinin toplamı üzerinden aylık yüzde 2 kesilecek miktar, bankanın yıllık safi karından yüzde 30'luk ayrılacak pay, sermayeye eklenmek üzere yapılacak her türlü yardım, bağış, bankanın ödenmiş sermayesine eklenecek.

Genel Kurul, il özel idarelerini temsil etmek üzere il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek 20, belediye başkanları arasından her ili temsilen seçilecek birer, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsilen görevlendirilecek birer kişiden oluşacak.

Yönetim Kurulu üyeleri; 2 üye banka genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere 4 üye Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca atanacak. 2 üye de il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere İçişleri Bakanlığınca, genel kurula katılan belediye başkanı ve il özel idaresi temsilcileri arasından önerilecek 2 kat aday arasından seçilecek. Banka, görevlerini sözleşmeli personelle yürütecek. İlk sözleşmenin süresi 3 yıl olacak.

İLBANK, yerel yönetimlerin projelerinde kullanılmak üzere genel bütçe dahil, yurt içi ve dışından sağlanan fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık edecek.

İLBANK safi karın yüzde 51'ini; il özel idarelerince yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı, nüfusu 200 binin altındaki belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri projelerin finansmanı ile nüfusu 25 binin altındaki belediyelerin, bu projelerinin, ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak kullanacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap