11 °C

Meclis, haftaya Petrol Kanunu ile başlayacak

Meclis, haftaya Petrol Kanunu ile başlayacak

 

ANKARA - Meclis haftaya Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile başlayacak. Tasarıya göre; orman sayılan yerlerdeki ve milli parklardaki ruhsat ve izin alanlarında, ilgili mevzuata göre izin almak ve bedelleri ödenmek suretiyle petrol arama ve işletme faaliyetleri yapılabilecek. 

Meclis Genel Kurulu'nda 28 Mayıs Salı günü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak. Genel Kurulun gündeminde 
görüşmeleri yarım kalan Türk Petrol Kanunu Tasarısı yer alıyor. 
Tasarı, Türkiye'de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. 
Tasarıya göre; Türkiye arazisi bu kanun bakımından kara ve deniz bölgeleri olarak ikiye ayrılacak. 
Orman sayılan yerlerdeki ve milli parklardaki ruhsat ve izin alanlarında, ilgili mevzuata göre izin almak ve bedelleri ödenmek suretiyle petrol arama ve işletme faaliyetleri yapılabilecek. 
Bir arayıcı veya işletmeci ürettiği petrolün sekizde birini Devlet hissesi olarak ödemekle yükümlü olacak. 
Petrol hakkı sahibi, petrol işlemi için gereken yabancı personeli, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ile özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın en fazla altı ay süre ile çalıştırabilecek. 
Tehlikeli fiil nedeniyle önemli ve tamiri mümkün olmayan bir hasar veya zarar verenler beş yüz bin Türk Lirası, petrol işlemi esnasında tehlikeli fiil yapanlar üç yüz elli bin Türk Lirası, verilen süre içerisinde önlem almayanlar geçen her bir gün için elli bin Türk Lirası, arama ruhsatı veya işletme ruhsatı almaksızın petrol işlemi yapanlar iki yüz elli bin Türk Lirası ile cezalandırılacak. 
Petrol hakkı sahiplerinin, safi kazançları üzerinden ödemekle yükümlü
bulundukları vergiler ve hissedarları adına yapmaları gereken gelir vergileri kesintisi toplamı yüzde 40 oranını geçemeyecek. 

[PAGE]

Yeni vakıf üniversiteleri

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'da bulunuyor. Tasarı; "Altın Koza Üniversitesi"nin adının "İpek Üniversitesi" şeklinde değiştirilmesini, Ankara'da Anka Teknoloji Üniversitesi, İstanbul'da İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Adana'da Kanuni Üniversitesi, Konya'da Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Gaziantep'te Sanko Üniversitesi adlarıyla vakıf üniversiteleri kurulmasını öngörüyor. 

Çözüm komisyonu

Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu hafta başında gündemini belirleyecek. 
Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu Başkanvekili Abdülkerim Gök, Akil İnsanlar ile bir arada olunması gerektiği noktasında komisyonun hem üyeleri hem de üyelerinin dışındaki diğer görüş ve düşüncelerini belirtenlerin öneri olarak sunduklarını belirterek, "Biz de önemsiyoruz bunu. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Yüreğini koymuşlar. Bölgeyi geziyorlar" dedi. 

Gensoru

CHP'nin Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşme takvimini AK Parti pazartesi günü yapacağı toplantıda kararlaştıracak. 
CHP, Başbakan hakkında verdiği gensoruyu Meclis TV yayını olmadığı nedeniyle 20 Mayıs Pazartesi günü geri çekmiş ve daha sonra tekrar vermişti. 

[PAGE]

Adalet komisyonu

Meclis Adalet Komisyonu'nda, 29 Mayıs Çarşamba günü Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek. 

Tasarı ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına bağlı Genel Sekreterlik birimi kurulması, bu birim bünyesinde memur kadroları ihdas edilmesi ve ayrı bir bütçeye kavuşturulması öngörülüyor. 
Tasarının getirdiği düzenlemeler şöyle: 

Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, anayasa hukuku ve insan hak ve özgürlükleriyle ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmalar ışığında eğitim çalışmaları yürütmek veya yapılan eğitim çalışmalarına destek olmak, Anayasa Mahkemesinin daha etkin ve verimli şekilde hizmet vermesi için her türlü desteği sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi Vakfı kurulacak. 

Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği tarihi izleyen günden itibaren, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ tarihini izleyen günden itibaren, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise ret kararının kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili makama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı merciine verecek. 

Raportörler Başkanın izin vermesi koşuluyla üniversitelerde, Türkiye Adalet Akademisinde ve benzeri kurum ve kuruluşlarda ders, kurs ve konferans verebilecek.    Raportörler bilgi ve görgülerini artırma, lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma ya da karşılıklı iş birliği çerçevesinde yabancı ülke mahkemeleri, üniversiteler veya uluslararası kuruluşlarda çalışmak veya öğrenim görmek üzere Başkanlıkça iki yıla kadar yurt dışında görevlendirilebilecek. 

Mahkemenin Anayasa ve bu Kanunda verilen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç görülmesi halinde; Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığında çalışanlardan memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde olanlar aylık, ödenek, her türlü zam, tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlar kurumlarınca ödenmek kaydıyla Mahkemede geçici olarak görevlendirilebilecek. 

Mahkeme, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilecek.Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe ile ilgili görüşmelerde Mahkemeyi Genel Sekreter temsil edecek. 
Uyuşmazlık Mahkemesi merkez teşkilatına 49 kişi istihdam edilecek. 

[PAGE]

Dışişleri komisyonu

Dışişleri Komisyonu'nun 30 Mayıs Perşembe günü yapağı toplantıda görüşeceği tasarılar şöyle: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Yeni anayasa

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan Yazım Komisyonu 27 Mayıs Pazartesi günü saat 10'da toplanacak. 
KİT Komisyonu çalışmalarını sürdürecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap