13 °C

Nitelikli elektronik sertifikaya geçiliyor

Bilgi, belge ve açıklamalar elektronik ortamda imzalanarak KAP'a gönderilecek.

Nitelikli elektronik sertifikaya geçiliyor

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik yapılmasına dair taslağı görüşe açtı.

Değişiklikle, niteliksiz sertifikaya göre düzenlenen maddeler değiştiriliyor, nitelikli elektronik sertifikaya geçilmesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Tebliğde, "elektronik sertifika" 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun ilgili maddesinde maddesinde belirtilen nitelikli elektronik sertifika olarak tanımlanıyor.

Taslağa göre, "taahhütname imzalama yükümlülüğü" ve "elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı" başlıklı maddeler yürürlükten kaldırıldı. "Sertifika başvurusu yapma zorunluluğu" maddesinin bazı fıkralarında da değişikliğe gidildi.

"Düzenleme yetkisi"ne ilişkin maddeye göre, Kurul tarafından uygun görülen hallerde, imza sahiplerinden taahhütname alınmasına ve KAP'a bildirim gönderilmesi esaslarına ilişkin olarak Borsa tarafından düzenleme yapılabilecek.

Nitelikli elektronik sertifika geçiş dönemi

Taslağa, "nitelikli elektronik sertifikaya geçiş dönemi" başlıklı geçici bir madde eklendi. Bu maddede, "5070 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından sertifika hizmet sağlayıcısı işlemleri yürütülen elektronik sertifikaya sahip kişiler, söz konusu sertifikalarını bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 3 ay süreyle KAP'a bildirim göndermek amacıyla kullanabilirler. Yeni elektronik sertifika talepleri, bu Tebliğin 3'üncü maddesi birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır" deniliyor.

Bu arada, tebliğin "sertifika hizmetleri" başlıklı geçici maddesi yürürlükten kaldırılacak. Bu madde, "Bu Tebliğ kapsamındaki sertifika hizmetleri nitelikli sertifikaya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar TÜBİTAK Ulusal Elektronik Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından yerine getirilir" hükmünü içeriyor.

Değişiklik yapıldığı takdirde, yeni elektronik sertifika talepleri, TÜBİTAK dışında belirtilecek elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına da yapılacak.

Taslağa ilişkin görüşler, 30 Temmuz 2010 tarihine kadar elektronik ortamda "kapteblig@spk.gov.tr" adresine gönderilebilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.