20 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29402

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7909   Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar
2015/7910   13/6/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI

—  Adalet ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/66)
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/68)
 
KURUL KARARLARI

—  Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/26 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
—  Ulusal Metroloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/29 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı