Resmi Gazete

SAYI: 26980

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

2008/14001 Tapu Plânları Tüzüğü

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13961  Bazı Alanların Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Olarak Tespit Edilmesi ile TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknopark

Teknoloji Geliştirme Bölgesine Ait Sınır ve Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında

Karar

2008/13986  Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 4 Kişiye Dair Hükümlerin İptali

Hakkında Karar

2008/14000  7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Uyarınca İktisap Edilen Bazı

Taşınmazların Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Alifuatpaşa Belediyesine Bedelsiz

Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

2008/13994 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Genelkurmay Başkanı Orgeneral M. Yaşar BÜYÜKANIT’a Devlet Şeref

Madalyası Verilmesi Hakkında Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/29)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/30)

— Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin

Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No:35)

— Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No:24)

— Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2007 Ürünü Üretici

Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ