10 °C

Vergi barışından yararlanma süresi bir ay uzatıldı

Vergi barışından yararlanma süresi bir ay uzatıldı

İbrahim ERCAN / Vergi Denetmeni

Bilindiği üzere, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 168'inci maddesi ile Bakanlar Kurulu'na söz konusu Kanun'un Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmişti. Bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu 2011/1713 sayılı "6111 Sayılı Kanun'da Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar" ile 6111 sayılı Kanun'da öngörülen bazı başvuru ve ödeme sürelerini bir ay uzatmıştır. Bununla birlikte, Maliye Banklığı'nca söz konusu Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklamaların yer aldığı 2 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 6111 Sayılı Kanun'da öngörülen bazı başvuru ve ödeme sürelerin uzatılmasına ilişkin kararıyla, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi ile matrah artırımı için yapılacak başvuru süresi bir ay uzatılmış bulunmaktadır.

Bu yazımızda, 2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla bir ay uzatılmasına karar verilen 6111 sayılı Kanun'da öngörülen bazı başvuru ve ödeme süreleri değerlendirilmeye çalışılacaktır.

2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Bakanlar Kurulu'nun 6111 Sayılı Kanun'da Yer Alan Bazı Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin kararı aşağıya alınmıştır.

"Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri;

Madde 1 - (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 Sayılı Kanun'un ikinci, üçüncü ve dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, kanunun 4'üncü maddesi ile 17'nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(2) 6111 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(3) 6111 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi ile 17'nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b)bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük

Madde 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

6111 Sayılı Kanun'da öngörülen ve Bakanlar Kurulu kararıyla bir ay uzatılan süreler

Bakanlar Kurulu Kararına göre, 6111 Sayılı Kanun'da öngörülen ve bir ay uzatılan süreleri tek tek ele alacak olursak;

1- Kesinleşmiş alacaklar;

6111 sayılı Kanun'un 2'inci maddesi hükmüne göre, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından Kanun'un yayımlandığı 25.02.2011 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş veya vadesi henüz gelmemiş olan alacakların yapılandırılması için son başvuru süresi 31.05.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

2- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları

6111 Sayılı Kanun'un 3'üncü maddesine göre, kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihi itibariyle; ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar ile; yine söz konusu tarih itibariyle bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, davadan, itiraz veya temyiz olundan vazgeçilmesi şartıyla, vergi aslının Kanun'da belirtilen kısmından ve faiz ve cezalardan vazgeçilmesi uygulamasından yararlanmak için başvuru süresi 31.05.2011 tarihine kadar uzatılmıştır. 

3- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler

6111 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine göre; Kanun'un kapsadığı 25.02.2011-02.05.2011 dönemine ilişkin olarak, 25.02.2011 tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek, ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50'si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25'inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75'inin, vergilere bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecekti.

Bakanlar Kurulu'nca 6111 Sayılı Kanun'da öngörülen sürelerin bir ay uzatılması neticesinde, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin "ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün" olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay, ilk taksit için belirlenmiş olan "ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere" şeklindeki ödeme süresi ise ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) uzatılmıştır.

Bununla birlikte, 2 Seri No'lu Genel Tebliğ'de bu konuda yer alan örnek aşağıdaki gibidir.

-6111 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Mart 2011 tarihinde tebliğ edilmiş ise Kanundan yararlanılmak için 6 Nisan 2011 tarihine kadar yapılması gereken başvurunun süresi 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği 6 Mayıs 2011 tarihine uzamıştır. Bu başvuruya ilişkin ilk taksit ödeme süresi de, 30 Nisan 2011 tarihinden 31 Mayıs 2011 tarihine uzamıştır.

6111 Sayılı Kanunun 4'üncü maddesinden yararlanmak için öngörülen 30 günlük süreyi geçirdikten sonra vergi dairelerine müracaat eden mükelleflerin bu müracaatları da örnekte açıklandığı şekilde değerlendirilecektir. Buna göre, 25 Şubat 2011 tarihinde tebliğ edilmiş bir vergi/ceza ihbarnamesine konu alacaklar için 6111 Sayılı Kanun'dan yararlanmak için yapılacak olan başvurunun en son 27 Nisan 2011 tarihinde yapılmış olması gerekmektedir.

4- Pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılan beyanlar

6111 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesine göre, kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için pişmanlık zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları hesaplanmayacak olup, 02.05.2011 tarihinde dolan söz konusu süre 31.05.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

5- Gelir Ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı

6111 Sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, Kanun'un yayımlandığı 25.02.2011 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 2006 takvim yılı için % 30, 2007 takvim yılı için %25, 2008 takvim yılı için %20, 2009 takvim yılı için % 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacağı öngörülmüştü. Kanun'da öngörülen ve 02.05.2011 tarihinde sona eren gelir ve kurumlar vergisi açısından matrah artırımı için başvuru süresi 31.05.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

6- Katma Değer Vergisi'nde artırım

6111 Sayılı Kanun'un 7'nci maddesine göre, katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için % 3, 2007 yılı için %2.5, 2008 yılı için %2 ve 2009 yılı için %1.5 oranına göre belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak Kanun'un yayımlandığı 25.02.2011 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde, bu mükellefler nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı öngörülmüş olup, Kanun'da öngörülen matrah artırımı için başvuru süresi 31.05.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

7- Gelir (Stopaj) ve kurumlar (Stopaj) vergisinde artırımı

6111 Sayılı Kanun'un 7'inci maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden, ücret ödemeleri, serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, kira ödemeleri, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, çiftçilere yapılan ödemeler, vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapmak zorunda olanların kanunda öngörülen şart ve oranlarda gelir ve kurumlar vergisi stopajı açısından matrah artırımında bulunmaları için başvuru süresi de 31.05.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

8- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

Bakanlar Kurulu'nca yapılan süre uzatımı neticesinde, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6111 Sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi kapsamında, işletmelerinde bulunduğu halde yasal kayıtlarında bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedel ile beyan etmeleri ve bu hesaplayacakları vergiyi ödeme süreleri 31.05.2011 tarihinden 30.06.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

9- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

Bakanlar Kurulu'nca yapılan süre uzatımı neticesinde, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 6111 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesi kapsamında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle kayıtlarına intikal ettirmeleri için öngörülen süre ile; işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesine ve maddeye göre hesaplanan verginin ödenmesine ilişkin öngörülen süre 31.05.2011 tarihinden 30.06.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak, 2 Seri No'lu Genel Tebliğ'de de belirtildiği üzere, 2011/1713 Sayılı Kararname'nin yayım tarihinden önce 6111 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlara alınmış olan emtia ile ilgili vergisel yükümlülükler (beyan ve ödeme) ise sürelerinde yerine getirilecek ve faturaların düzenlendiği döneme ilişkin beyannamelerde beyan edilecektir.

SONUÇ

Bakanlar Kurulu'nun 2011/1713 sayılı kararı ile, 6111 Sayılı Kanun'da öngörülen bazı başvuru ve ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır. Bu doğrultuda, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, il özel idareleri, ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi ile, matrah artırımı için yapılacak başvuru süresi bir ay uzatılmış bulunmaktadır. Bu yazımızda, Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılan söz konusu sürelere ilişkin açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.

 25.02.2011 tarihli ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 06.05.2011 tarihli ve 27926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap