29 °C

VI. KOBİ Zirvesinden rekabet uyarısı

Zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde KOBİ'lere dönük politikalarda rekabet üstünlüğüne odaklanılması gerektiği vurgulandı

VI. KOBİ Zirvesinden rekabet uyarısı

İSTANBUL - KOBİ Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, "Negatif büyüme döneminden pozitif büyüme dönemine geçilirken KOBİ'lere dönük politika ve uygulamalar ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğüne odaklanmalıdır" denildi.

VI. KOBİ Zirvesi'nin ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Hilmi Develi imzasıyla yayımlanan Sonuç Bildirgesinde, küreselleşme ve küresel krizle birlikte rekabetin tüm işletmeler yönünden olduğu gibi KOBİ'ler açısından da en önemli sorun haline geldiği belirtildi.

Krizde KOBİ'leri güçlü kılacak kapsamlı ve kalıcı politikalara ihtiyaç duyulduğu gibi, negatif büyüme döneminden pozitif büyüme dönemine geçilirken KOBİ'lere dönük politika ve uygulamaların ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğüne odaklanması gerektiği vurgulanan bildirgede, küreselleşmenin tüm dünya pazarlarını değiştirdiği, kendini bu şartlara göre şekillendiren ve sürece hızla uyum sağlayabilen KOBİ'lerin ayakta kalacağı kaydedildi.

Bildirgede, KOBİ'lerin ancak kalite süreçlerine uyum sağlayarak, hızlı ve düşük maliyetle üretim yaparak güç kazanacakları dile getirildi.

"Bilişim dışı" bir  ekonomiyi düşünmenin dahi imkansızlaştığının altı çizilen bildirgede, "KOBİ'lerimizin kalıcı büyümeyi yakalayabilmesi için e-dönüşüm, iletişim ve mobil teknolojilerinden yararlanma sürecini tamamlaması gerekir" görüşü ifade edildi.

Bildirgede, küresel krizde daralan iç piyasa ve geleneksel dış pazarlar nedeniyle KOBİ'lerin alternatif pazarlara yönlendirilmesinin büyük önem kazandığı vurgulanarak, "KOBİ'lerimizi ihracata yönelik destekleyecek, vergi yükünün azaltılması, dengeli kur politikası, yerli girdi ikamesi ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi gündemde yerini almalıdır" denildi.

Güçlü KOBİ politikası

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin KOBİ'lerin zayıf yönü olduğu, bu alandaki harcamaların hızla AB ortalamasına yükseltilmesi, KOBİ'lerin ortak Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirmesi için gerekli kanuni altyapının sağlanması gerektiğine işaret edilen bildirgede, KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda varolabilmesi bakımından gerekli yasal düzenleme ihtiyaçlarının devam ettiği, bu konuda mevzuatın sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması, ayrıca gerekli belgelerle desteklenmesinde büyük yarar görüldüğü vurgulandı.

Bildirgede, KOBİ'lerin profesyonel yönetim sistemleri çerçevesinde kurumsallaşma kültürünü özümsedikçe başarılı oldukları belirtilerek, firmaların temel değerlerini belirlemesi, orta ve uzun dönemli yatırım stratejileri oluşturması, yönetişim ve benzeri gibi alanlarda yeni ve çağdaş araçlarla yaygın eğitimler alması için KOBİ'lere her türlü kamu desteği sağlanması gerektiği bildirildi.

KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları Danışmanlık Hizmetlerine akreditasyon sisteminin getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin öncelikli gündem maddeleri arasına alınması, bir KOBİ Envanteri oluşturulabilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiği dile getirilen bildirgede, KOBİ'lerden sorumlu birçok kurumda üretilen politika ve hizmetlerin koordinasyonunun tek elden yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Yapısal önlemler

Yeni fikirlerin ticari ürüne dönüştürülmesinde gerekli altyapıların sağlanması gerektiği dile getirilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de kümelenme politikasının uygulamada başarıya ulaşması ve ortak çalışma kültürü kazanmaları KOBİ'ler bazında teşvik edilmeli, sistemin başarılı olabilmesi için de gerekli yan sanayi desteği verilmeli, üretim zincirinin daha geniş bir bölümünü ülke içerisinde tutacak tedbirler alınmalıdır.

Planlı ve örgütlü sanayi yerleşimlerinin (OSB'lerin ve KSS'lerin) gelişmesinin önündeki engeller, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kaldırılmalıdır.

KOBİ'lerin nitelikli ara eleman açığını kapatacak ve istihdama katkı sağlayacak somut ihtiyaçlar temelinde planlanmış mesleki eğitim seferberliği bir an önce başlatılmalı, KOBİ'lerin nitelikli ara eleman ihtiyacına dönük devlet desteği yaygınlaştırılmalıdır."

Bildirgede, rekabet hukuku kurallarının da KOBİ'ler lehine yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Finansman

Finansman konusuna da değinilen bildirgede, KOBİ'lerin finans kaynaklarına ulaşmasındaki zorlukların en asgari düzeye indirilmesi ve işletme sermayesi desteklerinin çeşitlendirilmesinin özellikle krizden çıkış koşullarında daha da önem kazandığı belirtildi.

Bankaların verdiği kredilerin yanı sıra Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, EXIMBANK ve KGF gibi kurumların kaynakları artırılarak hibe ve desteklerine KOBİ'lerin erişiminin kolaylaştırılması gerektiği dile getirilen bildirgede, şöyle denildi:

"KOBİ'lerin uzun vadeli ve düşük faizli kredi olanaklarından yararlanması için gerekli düzenlemeler acilen yapılmalı, bu amaçla iç ve dış kaynaklı fonlar çeşitli ve kolaylaştırılmış sistemler dahilinde KOBİ'lerin hizmetine sunulmalıdır.

KOBİ'lerin kredilerden aldıkları payların artırılmasına yönelik uygulamalar geliştirilmeli, bu bağlamda kredi sigorta sistemleri, dış kaynaklı fonlar, kredi derecelendirme sistemleri ve KOBİ A.Ş. vb. konularda bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılmalıdır.

Girişimcilere Başlangıç Sermayesi sağlayabilmek için Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kurulması ve KOBİ'lerin daha fazla yararlanabilmesinin teşvik edilmesi için yasal alt yapı oluşturulmalıdır.

KGF'ye yönelik yürütülen çalışmalar; kurumsal altyapısının güçlendirilmesinde olumlu bulunmakta birlikte çok yeterli olmadığı açıktır. Bu noktada, kredi garanti sistemlerinin mevzuat altyapısı güçlendirilmeli, yasal mevzuata kavuşturulmalı ayrıca; kredi garanti teminat vasfı yükseltilerek KOBİ'lerin hizmetine sunulmalıdır."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap