Bddk

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 23 Haziran 1999 Türkiye'de kurulmuş, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu. Günümüzde yöneticiliğini Mehmet Ali Akben yapmaktadır.

 

Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir.

 

Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. Başkan ve üyeler Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı üyelerden birini ikinci başkan olarak görevlendirir.

 

BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunuyla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi BDDK kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

 

Ana Hizmet Birimleri

Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı

Denetim Daire Başkanlıkları 

Düzenleme Daire Başkanlığı

Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı

Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı

Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Risk Yönetimi Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Uygulama Daire Başkanlıkları 

Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

Danışma Hizmet Birimi

Hukuk İşleri Daire Başkanlığı

Yardımcı Hizmet Birimi

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

Vatandaşlar BDDK’ya kredili mevduat hesabı işlemleri, TMSF'ye devrolan bankalara ilişkin şikayette bulunabilir. Bankadan alınamayan  bilgi, belge, sözleşme örnekleri hakkında da şikayette bulunabilir, mütalaa talep edilebilir.

 

Bddk Haberleri