Arslan Alüminyum’un büyük hedefi

Burcu Kösem
Burcu Kösem ÜSTÜME VAZİFE burcu.kosem@dunya.com

Arslan alüminyum ’un kuru­cusu Mehmet Arslan, bundan tam 10 sene önce, “Cum­huriyetin 100. yılın­da Türkiye’nin en bü­yük 100 sanayi şirke­tinden biri olacağız” hedefini belirlediğinde, pek çoğumuz daha Pan­demi kelimesini duymamıştık bile. Kimse, yanı başımızda bir büyük savaşın çıkacağını ya da alınan bir kararla doların değe­rinin bir gecede yüzde 20 düşe­ceğini beklemiyordu.

Bunların hepsi oldu. Ama bir şey daha olacak.

Geçtiğimiz 10 sene içinde Arslan Alüminyum bütün bu gelişmelere rağmen belirle­diği hedefe ulaşacak ve Tür­kiye’nin en büyük 100 sanayi şirketinden biri olacak.

Arslan Alüminyum’un hika­yesini her dinlediğimde heye­canlanıyorum ve itiraf edeyim kendi hedeflerimi gözden geçi­riyorum. Aile her zaman çan­tasında yeni projeler ve kafa­sında yeni hedeflerle dolaşıyor. Daha da önemlisi Arslan aile­si ile sohbet ettiğinizde siz de onların hedeflerinin bir parça­sı haline geliyor, bütün bunla­rı başarabileceklerine inanıyor­sunuz. Bu güzel enerjiyi Arslan ailesinin bütün fertlerinin gö­zünde görmek mümkün. Arslan Alüminyum’un hikayesini bu kez ailenin bir başka üyesi Pe­lin Arslan’dan dinledim. Pelin Arslan’ın genç sayılabilecek bir yaşta sanayiye olan hakimiyeti gerçekten etkileyici.

Son derece mütevazı, gösteriş­ten uzak bir hayat yaşayan bu ai­le, birbirine son derece tutkun. Şirketin yönetiminde aile dı­şından tek bir kişi bile yok. Bu­na rağmen kurumsallaşmayı ba­şarmışlar. Her biri iyi eğitim al­mış aile üyeleri, kendi uzmanlık alanlarında profesyonel olarak firmaya hizmet ediyor. Arslan Alüminyum, geçen yıl itibariyle holdingleşmiş durumda. 1970’te 250 metrekare alanda çalışma­ya başlayan firma bugün 300 bin metrekare de üretim yapıyor ve 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firmanın ge­lecek on yıllarını belirleyecek büyüme stratejisi de hazır.

Kuruluş yılları

1970 yılında Arslan Eloksal adıyla kurulan, 1986 yılında Arslan Alüminyum olarak adı­nı değiştiren firma, dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın o yıllarda aldığı karar doğrultusunda Alibeyköy’deki 250 metrekarelik alandan zo­runlu olarak taşınmıştı.

Mehmet Arslan, o dönem yaptığı iş ile ilgili nerede teşvik alabileceğini ve bu işi hangi il­de büyütmek istediğini düşü­nürken, teşvik listesinde Bile­cik’i görmüş ve Bilecik’ten 40 bin metrekarelik bir alan satın alarak fabrikasını taşımış. O gün bugündür Arslan Alümin­yum için Bilecik çok önemli bir yere sahip. Hani derler ya, insanın iki memle­keti olurmuş, biri doğ­duğu biri doyduğu yer diye. İşte Mehmet Ars­lan bu sözü hiç unutmu­yor. Ona kollarını aça­rak sahip çıkan Bilecik’e yatırım yapmaktan asla vazgeçmiyor. Diğer ta­raftan doğduğu yer olan Kastamonu’yu da, Kastamonu­lu hemşerilerini de hiç unut­muyor.

Yönetim kurulu

Kurucu Mehmet Arslan, es­kisi kadar aktif olmasa da işi­nin başında. Özellikle yatırım­lar hala ondan soruluyor.

Şirketin CEO’su, son karar vericisi, Amerika’da İşletme okuduktan sonra 1995 yılında işin başına geçen Kadir Cenk Arslan. Kadir Cenk Arslan her ne kadar 1995 yılında işin ba­şına geçmiş görünse de, 13 ya­şından itibaren hep işin içinde olmuş.

Pınar Arslan, Endüstri Mü­hendisliği eğitimi almış ve 2009 yılından itibaren Üretim Bölümünün başında. Tam bir sanayici.

Pelin Arslan ise ailenin en genç üyesi. Ekonomi mezunu ve şirketin satış, finans ve ih­racat bölümlerinden sorum­lu. Pelin Arslan, 2005 yılından bu yana firmada aktif rol alıyor ve kendisi şirketin görünen yü­zü durumunda.

Başarıları

Firmanın en büyük başarı­sı rekabetin ve kalite beklenti­sinin en yüksek olduğu pazar­larda bilinir olması. 3 fabri­kada 750 çalışanı ile üretim yapan firma Amerika, Kana­da, Almanya, Yunanistan, İtal­ya, Avusturya, İspanya başta olmak üzere dünyanın en geliş­miş pazarlarına ihracat yapı­yor. İç pazar ve ihracatı dengeli götüren firma böylece yerel ve küresel krizlere karşı her za­man hazırlıklı kalıyor.

Yatırımları

Arslan Alüminyum’un Biyet Kapasitesi (hammadde tarafı) yıllık 240 bin ton. Alüminyum profil tarafında da yıllık 30 bin ton kapasiteleri mevcut. Sipa­rişini verdikleri yeni pres ile birlikte profil tarafındaki ka­pasitesini neredeyse %100 ar­tıracaklar ve profilde yıllık ka­pasiteleri 54 bin tona çıkacak.

Sürdürülebilirlik

Sürdürebilirliğe çok inanan firma 2006 yılında geri dönü­şüm tesisi kuruyor. Kurduk­ları entegre tesis ile hurdadan aldıkları ürünü, mamul ürün haline getirerek satışa sunu­yorlar. Firma ayrıca her fab­rikasının üzerine kurdurdu­ğu güneş enerjisi panelleri ile Arslan Alüminyum’un ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yüzde 40’ını kendi karşılıyor.

Sosyal sorumluluk

Firma için 60 bin nüfuslu Bi­lecik’in yeri çok ayrı. Bilecik hal­kına ulaşacak her türlü yatırımı destekliyorlar. Bilecik’te yap­tıkları şelale ve 6 K otobüs du­rakları Bilecik halkını ne kadar önemsediklerinin bir gösterge­si. Firmanın en önem verdiği ko­nuların başında çalışan mem­nuniyeti ve mutluluğu geliyor. Çalışanlarına lojman sağlayan Arslan Alüminyum, çalışanları­nın çocukları ile de ayrıca ilgile­niyor ve sosyal aktivitelerle ço­cukların geleceğe umutla tutun­malarına katkı sağlıyor.

Hedefleri

Satışların minimum yüzde 50’sini her zaman ihracat ola­rak yapabilmek. Sürdürülebi­lirlik konusunda yatırımlara de­vam etmek ve karbon ayak izini azaltacak ve hatta sıfıra indire­cek sistemleri fabrikaya entegre etmek. Yapımını tamamladıkla­rı dördüncü fabrikalarının Hazi­ran ayında açılışını yaparak, ülke istihdamına katkı sağlamak.

Cumhuriyetin 100. yılında, cumhuriyetine, ülkesine, ül­kenin sanayisine, çalışanına ve onların ailesine sahip çı­kan bir firma olarak Arslan Alüminyum’un vizyonu çok değerli. Firmanın en genç yöne­tim kurulu üyesi Pelin Arslan’ın gelecek 10 yıllar için yaptığı planlarsa heyecan verici. Bütün bunları yaparken aile olmanın değerini biliyor olmaları, kökle­rine sıkı sıya bağlı kalmaları ise ayrıca çok değerli. Arslan aile­sine ve Arslan Alüminyum’a ne kadar teşekkür etsek az. Bu ül­ke böyle insanların omuzların­da yükseliyor ve ben de bütün bu güzel örnekleri size ulaştırmayı bir görev biliyorum.

Haftanın sözü: Yeni bir keşif için yeni yerler değil, yeni gözler gerekir. / MarcelProust

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar