Girişimci verimi “net bilgiye” bağlıdır

Rüştü BOZKURT
Rüştü BOZKURT BUZDAĞININ DİBİ rustu.bozkurt@dunya.com

Manuel Castelss’in ünlü üçlemesinden biri olan Kimliğin Gücü kitabında Martinez Torres’in bir saptamasını paylaşır: “Güven temelinde enformasyon manipülasyonla yaratıldığında, aynı biçimde yok edilebilir de…”

Bilgi Toplumu aşamasında veri, enformasyon, bilgi, anlama ve anlamlandırma en değerli varlıklar haline geldi.Veriyi dönüştürerek bir ürün ya da metot geliştirerek tutundurma geleceğimizi güven altına almanın yollarından biri; ama önemli olanlarından biri. Eksik bilgi ise “yarım imam dinden eder” diyen atasözündeki gibi bizleri işlerimizden edebilir.
Bilginin maddi ve kültürel zenginlik üretiminin temel girdisi haline gelmesi, Torres’in dediği gibi, “Bilgi kurşundan daha güçlü olabilir” gerçekliğiyle hepimizi yüzleştiriyor.
Enformasyonun dilimizde kökü yabancı olan bir başka karşılığı “malumat”dır; malumat “bilgi” değildir. Bilgi, enformasyon uygun bir yöntemle ürün ve hizmete dönüştürme aşamasına taşımaktır. Manipülasyonla yaratılan enformasyon, o enformasyondan türetilen bilginin sorun çözme gücü zayıftır; çünkü bilgi ürün ve hizmete dönüşmez, bir metot geliştirilmesine katkı yapmazsa anlamlı olmaktan uzaklaşır.

Eksik ve yanlış algılar

HBR/T Ağustos sayısında Nathan Furr ve Andrew Shipilov’un makalelerinden mealen aktarırsak, bilgisayarların küçülmesi, kullanım alanlarının genişlemesi ve işlem kapasitelerin artması insanlığı bir dizi köklü değişikle baş edebilmek için zorluyor:

• Ürün ve hizmetlerde, üretme ve sunma biçimlerini değiştiriyor.
• Bilgisayarları cebimizde ve bileklerimizde taşıyabiliyoruz; yaşamımızın her anında var olabiliyor.
• Bilgisayar yazılımları insanların geleneksel işlevini yapabilme güçlerini artırıyor.
• Bilgisayar performansları arttıkça, ürün ve hizmetlerin daha önce hiç görülmedik biçimde hedef kitleye göre özelleşmiş ürün ve hizmetler üretilebiliyor.
• Bilgisayarlar, insanları ulaşabilirlik ve erişebilirlikte hayal sınırlarını aşan noktalara taşıyor.
• İnsanlar arasında, insanlarla cihaz arasında, cihazların kendi aralarında, daha önemlisi sistemler arasında bağlantı olanakları sürekli genişliyor.
• Bilgisayarların kapasite ve teknik olanaklarının genişlemesi, uçtan uca süreçlerin izlenmesini, veri üretilmesini ve kaydedilmesini sağlıyor.
• Verilere erişim alanları yaygınlaşıyor, yoğunlaşıyor ve derinleşiyor.
• Ana işlemler ile arayüzler arasındaki bağlantılar, sensörlerin gelişmesiyle eşanlı olarak izlenebiliyor;
• Geri bildirimler makine öğrenimi desteğiyle anında değerlendirilebiliyor.
• Yapay zeka algoritmaları ve makine öğreniminin karar süreçlerini desteklemesi de derin öğrenme fırsatlarını artırıyor.
•Son çözümlemede, bilgisayarlardaki gelişme ve sayısal teknolojinin etkileri yeni bir dünyanın kurulmasını hızlandırıyor.

Bütün oluşumlardaki ikili yapı, bilgisayar-odaklı, sayısal teknoloji güdümlü gelişmelerde de kendini gösteriyor: Gelişmeler maddi ve kültürel zenginlik üretimini artırıcı etkiler yaptıkları kadar, spekülasyonlara açık platformların etkisiyle “eksik ve yanlış algı, kapsayıcı olmayan bakış açıları” da yaratarak israf bataklıklarını büyütüyor.
Popülist yaklaşımları besleyen, eksik ve yanlış algıyı hayatın öz gerçekliği gibi sunumunu kolaylaştıran yeni bağlantı, iletişim-etkileşim ve temas ortamının panzehiri, net bilgi sahibi olmaktır.

Net bilgiye giden yol

Net bilgiye giden yol, veri işleme yetkinliği, veriyi uygun metodla bilgiye dönüştürme yaratıcılığı, öncelikleri iyi belirlenmiş alanlara odaklanmayı, öngörme-önlem alma disiplini, uygulama ustalığını, geri-bildirim döngüleriyle deneysel mesafeleri- yaratmak istediğimiz sonuçla, elde ettiğimiz sonuç arasındaki makas- ayarlama becerisini gerektiriyor. Net bilgiyi üretme yolunda kurulan önemli tuzaklardan biri, popülist bir anlayışla, verileri manipüle ederek algı saptırmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, çağımızda en değerli varlık olan girişimcilik, popülist kolaycılık ve manipülasyon tuzaklarından uzak durma yetkinliği gerektiriyor.

Net bilgiye bizi götürecek yolun beş işaret taşı vardır: Birincisi, merak ve sorgulamama gücünü geliştirmeye dönük kendimizi yatırım yapma. İkincisi, yaptığımız işin süreçlerini ve yaratılan sonuçları belirleyen bileşen ve bağlamların dinamiklerini kavrama. Üçüncüsü, zihnimizde netleşen kavram ve düşünceleri sımülasyonuyla beklenti oluşturma. Dördüncüsü, beklentilerimizin fırsat ve tehlikeleri ile olanak ve kısıtlarımız arasında dengeler kuran fizibilitelere sahip olma. Beşincisi de, uygulamaya geçme, uygulamaları geri-bildirim döngüsüyle sorgulama, sapmalarla yüzleşme, ince ayarlar yaparak ilerleme ve kendini yeniden üretmeyi güven altına alma.

İster seçilmiş, isterse atanmış olsun “yöneticilik” iddiası taşıyan; işinin uzun dönemli geleceğini güven altına almayı düşünen hepimiz “net bilginin” yenidünya düzenindeki değerini de, önemini de enine boyuna düşünmeliyiz.

Girişimcilik ve ustalık

Her işyeri sahibi “girişimci” değildir. Girişimcinin birinci özelliği özgüven sahibi olmasıdır. İkincisi, eğilimleri erken kavrama yetkinliği. Üçüncüsü, oluşturduğu beklentiyi uygulayacak kaynak yaratma becerisi. Dördüncüsü, kaynakları tam zamanında yatırıma dönüştürme cesareti. Beşincisi, başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklara erişime ustalığı.Altıncısı, net bilgi sahibi olma ve kaynakları koordine etme gücü. Yedincisi de, yaptığı işi sorgulayarak sapmalarla yüzleşebilme, ince ayarak yaparak kendini yeniden üretebilme gücüdür.
Girişimci özellikleri; kendini bilme, kendinle yüzleşme, doğru sosyal mesafe ayarı yapma, etkili zamansal yönetim, uygun mekansal mesafe ayarı ve iş üzerinde odaklanmayı güçlendiren kendini güdülendirme gücüdür ve psikolojik ayar ustalığıdır. ”Usta, bildiklerini sabahtan akşama çırak ve kalfalarına öğreten, ertesi gün öğretecek yeni şeyler üretendir”…Girişimcilik de ustalığa çok yakın bir bilgi, beceri, uygulama ve sorgulama donanımı gerektirir.

Girişimci öğrenen, bilen, bildiklerini anlayan, anladıklarını anlamlandıran insandır… Bu özellikleri nedeniyle “nedret” halindedir; o nedenle de toplumunun en değerli varlığıdır.
Manipülasyon çağında girişimci olma kolay değildir. Girişimcilik, kendini, işini, kurduğu ilişkileri ve yarattıkları sonuçları manipülasyonlardan arındırma gibi zor işlerin insanı olmaktır.
Girişimcilik, maddi ve kültürel zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma amacına odaklanmaktır. Bu temel amaca erişmenin önünde engeller, algılamayı saptıran gürültüler her geçen gün artıyor. Değişmelerin yarattığı “ekosistemin kavranması ve yönetilmesi” gerçek girişimcilerin gündemindeki ilk ve temel sorun haline geliyor.

Düne göre bugünün girişimcisi daha büyük fırsatlara sahiptir; aynı ölçüde tehditlerle de… Girişimcinin kendini donatma iddiası, başarısının da anahtarıdır. Bir iş yerine sahip olan herkesin kendini “girişimci” sanması ise büyük bir aldatmacadır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar