Kendi hızında öğrenmek

Dr. Nimet Elif ULUĞ
Dr. Nimet Elif ULUĞ info@dunyaeko.com

Teknolojideki hızlı gelişmeler dünyayı ye­niden şekillendiriyor. Yeni verimlilikler, hızlandırılmış inovasyon, iş dünyasına yeni ürün ve hizmetler kazandırmakla beraber yeni zorluklar da getiriyor. En önemlileri arasın­da duygusal beceriler, yüksek bilişsel beceriler, teknolojik beceriler ve temel dijital yetkinlikler geliyor. Bu beceriler, hemşirelikten, kamyon sü­rücülüğüne kadar giderek daha fazla önem ka­zanıyor. Küresel ve ulusal işgücü adına en başta ‘eğitim’i yeniden tasarlamak ve öğrenme-kazan­ma bağlantısını yeniden düşünmek, vatandaşla­rına gereken becerileri kazandırmak, dünyanın her yerindeki özel ve kamu sektörü aktörleri için bir zorunluluk haline geldi.

Çevrimiçi uygulamaları geliştiren, kendi hızı­nızda öğrenmeyi destekleyen, ‘harmanlanmış’ (hibrid) öğretim giderek yükseköğrenimde uygu­lanabilir görünüyor. Ancak, Ortaokul ve Lise eği­timinde, daha genç öğrencilerin ilerlemek için yoğun insan etkileşimine daha çok ihtiyacı oldu­ğunu biliyoruz. Genç kuşaklarımızı geleceğe ha­zırlamak ve temel yeterlilikleri oluşturmak için eğitimcilerin dikkatle yeni sistemleri nasıl geliş­tirebileceklerine odaklanmaları gerekiyor. Oto­masyonun etkisi ne kadar önemli olacak? Eme­ğin yönü nasıl değişecek? Bunlar günaşırı hepi­mizin kendimize sorduğumuz sorular. McKinsey Küresel Enstitüsü, teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak birçok işin yok olacağını görüyor. Yeni işler yaratılacak ve neredeyse tüm işler bir şekilde değişecek. Ve şirketlerin bu değişiklikle­ri yönlendirmesi gerekecek ve verimlilikten tam olarak yararlanmak için dikkatli bir şekilde, yeni teknolojilerin sunduğu destekten kaçınması söz konusu değil.

Küresel bazda, işgücü piyasasının değişen ihti­yaçlarını karşılamak 16 çalışandan biri 2030 yı­lına kadar meslek değiştirmek zorunda kalabilir.

2021 yıllık raporunda, çevrimiçi öğrenme şir­keti hizmetleri sunan Coursera’nın kullanımın­da Mısır dünyada birinci, ikincilik ise Lübnan’da. @Madrasati gibi büyük e-öğrenme platformları

Suudi Arabistan’da ve @Alef, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüz yüze dersler yeniden başla­dıktan sonra bile öğrencileri desteklemeye de­vam ediyor. @Madrasati, kullanıcının odaklan­ma yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra ma­tematik ve kimya öğretmek için en iyi eğitici ve etkileşimli oyunları içeren ücretsiz bir Arap dünyası uygulaması. @Alef fikri ise ilk olarak 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ye­rel devlet okulu sisteminin ihtiyaçlarını karşıla­mak için teknoloji destekli bir birincil eğitim sis­temi olarak düzenlenerek ortaya çıkmış. Bu kon­septten hareketle, şirketin vizyonu kısa sürede dünya genelinde Anaokulundan 12. Sınıfa kadar sektördeki dijital eğitim dönüşümünü içerecek şekilde genişlemiş durumda.

Duygusal beceriler, yüksek bilişsel beceriler, teknolojik beceriler ve temel dijital yetkinlikler; daha yüksek gelir ve daha fazla iş tatmini ile ilgili yeterlilikleri sağlamak adına kazanılmak zorun­da. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019- 2022 yılları arası yapılan ölçümlerden sonra ya­yınlanan Eğitimde Ulusal Değerlendirme İler­leme ölçümlerine göre, öğrenciler dördüncü ve sekizinci sınıfta matematik ve okuduğunu an­lama ve anlamlandırma adına 2000 yılından bu yana benzeri görülmemiş düşüşler gösterdiler. Türk öğretim camiasının öznel yorumlarını dik­kate almakla beraber, bu tür bir ölçümlemenin ülkemizde yapılıp yapılmadığı hakkında bir bul­guya rastlayamadım. 2019’dan itibaren düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrencilerin %60’ı Dünya Bankası ölçütlerine göre, 10 yaşına kadar basit okuma metinlerini okuyup anlayamadığı görülü­yor. Ayrıca, 2022’ye kadar bu oranın %70’lere fır­ladığı tahmin ediliyor. Bu becerinin kazanılması teşvik edilemezse ciddi sosyoekonomik sonuçla­rı olacak. Bugünün öğrencileri, yılda 49.000 ile 61.000 Dolar arasında değişen bir rakam civarın­da, anne ve babalarından daha az kazanacaklar. Pandemi’nin yarattığı sosyal ve ekonomik yavaş­lama nedeniyle, 2040 yılına kadar düşük ve orta gelirli ülkelerde, GSYİH’de yüzde 0,9'a varan ka­yıplar yaşanabilir. Bu kaybın, Orta Doğu ve Ku­zey Afrika'da, her yıl 61 milyar ABD doları oldu­ğu tahmin ediliyor yani GSYİH'nın yüzde 1,3'ü denebilir.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Los Angeles, Kobe 04 Mart 2023
American dream 25 Şubat 2023
2023’ün yeni normalleri 24 Aralık 2022
Isınıyoruz… 12 Aralık 2022
Eğitim böyle olmaz! 03 Aralık 2022