Resmî Gazete

SAYI: 27537

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/259    4/12/2009 Tarihli ve 2009/15641 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Alparslan ALTAN’ın Seçilmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARI

—   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(76/464/AB)

—   Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—   Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—   Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/4)

—   Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/6)

—   Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2010/7)

—   Mecburi Standartların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/8)

—   Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 27)

—   Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/3/2010 Tarihli ve 3613 Sayılı Kararı 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir