27 °C

Resmi Gazete'de bugün

Sayı: 27927

Resmi Gazete'de bugün

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 ATAMA KARARLARI

 

—  Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ait Atama Kararları

 

 YÖNETMELİKLER

 

—  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik

 

—  İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 TEBLİĞLER

 

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/55)

 

—  Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunun İsminin Türkiye Judo Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

 KURUL KARARI

 

—  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9 uncu Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/4/2011 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı

 

 İLANLAR

a - Yargı İlânları

 

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.