27 °C

TMSF'den alacak Takip ve Tahsiline İlişkin değişiklik

Yönetmelikle kanuni temsilci ve limited şirket ortaklarının sorumluluğu ile gayrimenkullerin tahliyesi maddeleri yeniden düzenlendi

TMSF'den alacak Takip ve Tahsiline İlişkin değişiklik

 

 

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Alacakların Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Yönetmelikle kanuni temsilcinin ve limited şirketlerin ortaklarının sorumluluğu ile gayrimenkullerin tahliyesi maddeleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, Fon alacaklarıyla ilgili olarak, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilecek.

Bu fıkra hükmü, limited şirket ortakları hakkında, sermaye hisseleri oranında uygulanacak.

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinde payı devreden ve devralan şahıslar, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olması durumunda da bu şahıslar, alacağın ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacak.

Önceki zamana ait sorumluluklar

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş ya da tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmayacak.

Yeni düzenleme uyarınca, Fon bankalarının, yönetim ve denetimine sahip olduğu iştiraklerden, hakim ortağı olan tüzel kişilerden, gerçek ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortak olduğu şirketlerden, bu kişiler adına hareket eden veya onlar hesabına kendi adına para, mal veya hak edilen şirketlerden olan Fon alacaklarında, banka kaynağının kullanıldığı tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca, kredilerden kaynaklanan Fon alacaklarında ise kredinin kat edildiği tarihten itibaren borcun devam ettiği dönem boyunca, kanuni temsilci sıfatına haiz kişiler, "kanuni temsilci" olarak addedilecek.

Kanuni temsilciler ve limited şirketlerin ortakları aleyhine takip muamelesine de, amme alacağının tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmasını takiben kanuni temsilcilerin her birine ayrı ayrı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre tanzim edilecek ödeme emri tebliği suretiyle başlanacak. Bu hüküm, yabancı şahıs ve kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanacak.

Gayrimenkul tahliyesi

Yeni düzenlemeye göre, Fonun mülkiyetine geçen ya da Fon tarafından satışı yapılarak, alıcı adına tescil edilen taşınmazlarda, borçlu veya 3. şahıslar bulunuyorsa, alıcının tapu tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde talep etmesi halinde, bu kişilere tahliye emri tebliğ edilecek.

Verilen süre içinde tahliye gerçekleşmezse, borçlu veya 3. şahıs, gayrimenkulden gerektiğinde kolluk kuvveti yardımıyla alınarak, gayrimenkulün tahliyesi sağlanacak. Tahliyeye ilişkin masraflar da, gayrimenkulün yeni sahibi tarafından karşılanacak.

Bu arada Yönetmeliğin 'Fona borçlu gerçek kişiler ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında yurt dışına çıkış yasağının uygulanması hususunun ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilebileceğine ilişkin maddesi, yeni düzenleme ile Yönetmelikten çıkarıldı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap