'İşbirliklerinin yapısını' 5G değiştirecek

TEKNO TREND - RÜŞTÜ BOZKURT

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

RÜŞTÜ BOZKURT

Evrimin üreme, mutasyon, ayıklama, yalıtım ve işbirliği süreçlerini izlediğini biliyoruz. İşbirliğinin, canlı varlıkların canını, neslini, aklını, malını ve kültürünü korumanın da en üst düzey ilişkileri anlamına geldiğinin farkındayız.

Bu yazıyı, yeni iletişim olanaklarının ulaşabilirlik ve erişebilirlik etkilerini, küresel rekabeti değiştirme potansiyellerini, iş istihbaratının nitelik değişmelerini, işbirliği bağlamında doğru eşleşmelerin önemini, ani kırılganlıkların olumsuz etkilerinin azaltılmasının gereklerini açıklayan, bir zihni ön hazırlık için “erken uyarı” çağrısı olaraka algılamanızı istiyorum.

Erişilebilirlik artacak

5G standardının bağlantı, iletişim ve işbirlikleri potansiyelleri “ulaşabilirlik ve erişebilirlik” olanaklarını yeniden yapılandıracak. Sınırsız iletişim, uzaktan kontrol olanakları, süreçleri eş zamanlı uçtan uca kontrol edebilme potansiyeli ulaşabilirlikte yeni sınırlara ulaşacak. Başka bir anlatımla internet, bugünkü kapasitesinin 10 mislini aşan yeni kapasitelere doğru evrilecek. Toplumsal gelişme odağından bakıldığında, yeni teknolojilerin üretim, ulaşım ve iletişim alanında yarattıkları değişmenin iç bütünlüğü, yeni ilke, kural ve kurumları belirleyecek. İlke ve kurallar, kurumların örgütsel yapıları aracılığıyla hayata taşındıkça, ilkelerin ve kuralların yaptırım gücü arttıkça, yeni kültürler de oluşacak.

5G standardı, işbirliklerine ilişkin yeni kuralları, yeni yapıları ve yeni kültürü birlikte getirecek. Teknolojinin toplumsal dönüşüm yaratmadaki bu etkilerini dikkate almadan, 5G standardının işbirliği potansiyelini gerektiği gibi değerlendirmeden sağlıklı gelecek inşa etmemizin güç olacağını farketmeliyiz. 5G standardı tam olarak yaygınlaştığında “işbirlikleri” küresel rekabetin “çatışma ve uzlaşma süreçlerini” yeniden belirleyecek. Çünkü canlı ve cansız sistemlerin etkileşimi olan ekosistem bugünden çok farklı yapı ve işlev bütünü oluşturacak. 5G standardını bir teknik erişebilirlik alanı olarak değerlendirdiğimizde, sermayenin yeniden üretimini değiştireceği daha şimdiden belli olmuştur. David Harvey’in analizini dikkate aldığımızda, başlangıç sermayelerinin ölçeği yeniden tanımlanacaktır. Bugün, “Türkiye’ de işsizlik yoktur, mesleksizlik vardır” diye tanımladığımız sorun nitelik ve nicelik değiştirecektir; işgücü daha ileri uzmanlık ve daha yüksek ücret gerektirecektir. Doğal engellere bakışımız ve üretim araçlarının yeterlilik düzeyi yeniden tanımlanacaktır. İş yerlerimizde uygun olmayan teknolojilerin değiştirilmesi ve organizasyonel yapıların yenilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Piyasalarda para ile desteklenen talep yetersizliği yeni boyutlara ulaşılacaktır. Gelişmeleri yönlendirmemiz yeni bağlantı, ilişki ve işbirliği biçimleri gerektirecektir. İşyeri yönetimleri 5G mobil iletişim standartlarının gelecek 10 yılda bütün bu alanları nasıl etkileyeceğine ilişkin yol haritalarına sahip olurlarsa işlerinin daha etkin yapabilecektir.

İş istihbaratı nitelik değiştirecek

Etkin işbirlikleri yaparak, sinerji yaratmak istiyorsak; “iş istihbaratını” da yeni bir anlayışla ele almak gerekir. Yeni bağlantılılık ve ağ yapısında iş istihbaratının niteliği de değişecektir.Eğer geleceğe yönelik etkin işbirlikleri yapmak için uygun iş yerleriyle eşleşmenin önemini kavramışsak, şimdiden iş istihbarat ihtiyacımızı, istihbaratı temin edebileceğimiz açık kaynakları, özel istihbarat kanallarını da analiz ederek bir yol haritasına sahip olmak gerekir.

Dünyanın her yeri ile işbirliği yapabilme potansiyelleri var. Bu potansiyelleri değerlendirirken, kiminle ve hangi koşullarda işbirliği yaptığımız, rekabet gücünü de belirler. Önce de belirttiğimiz gibi 5G standardı “eşleşme yapabileceğimiz alan ve kuruluşları” belirlemeyi daha kritik bir sorun olarak karşımıza çıkaracaktır.

5G standardını, sadece mobil iletişim ile sınırlı bir teknoloji olarak algılamak çok sakıncalı bir bakış olur. Bu yeni bağlantı, iletişim ve işbirliği potansiyeli, sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamımızın bütün derinliklerini etkileyecektir… Olası etkilenmeleri öngörmek, önlem almak, uygulamaları gözetmek ve denetlemek çok hayati sorunlarımızdır.

Artan işbirlikleri potansiyeli, ani kırılganlıklardan, zaman ve mekan mesafelerine, sosyal mesafelere, deneysel mesafelere her alanı etkileyecektir. Yaşam biçimi ve yaşam tarzlarımızı ciddi biçimde değiştirme potansiyelidir.

Gelecek yazıda 5G standardının “zihinsel esneklik ve çeviklik ihtiyacı” yaratması üzerinde duralım.

Bu konularda ilginizi çekebilir