Cari açığın gerilemesine en büyük katkı enerjiden

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak 289 milyar dolarlık kaynak bulunuyor. En büyük payı ise yüzde 41,6 ile enerji projeleri oluşturuyor. 360 Enerji Genel Müdürü Dr. Cihad Terzioğlu, "Her yeni keşif ve rezerv duyurusu bir yenisinin de müjdecisi olabiliyor” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Son dönemde yeraltı zenginliklerinin eko­nomiye kazandırıl­ması ve yerli enerji üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik atılan adımlar saye­sinde cari açığın azaltılma­sında enerji sektörünün bü­yük katkısı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­sı (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin orta vadede ca­ri açığın azaltılmasına katkı sağlayacak 289 milyar dolar­lık kaynağı bulunuyor. 2023- 2030 yıllarını kapsayan dö­nemde cari fazla kapasitesi­ni artırmaya dönük yatırım ve desteklerin yüzde 35,2'sinin teknoloji yatırımlarından, yüzde 21,4'ünün ise turizm gelirindeki artıştan karşılan­ması bekleniyor. Cari açığın azaltılmasında en büyük payı ise yüzde 41,6 ile enerji sek­törüne ilişkin projeler oluş­turuyor.

Politikaların temelinde keşifler var

360 Enerji Genel Müdü­rü Dr. Cihad Terzioğlu, ener­ji ithalat faturasını etkileyen unsurların başında küresel pazardaki petrol ve doğal gaz fiyatları olduğunu söyledi. Terzioğlu, ülkenin cari açı­ğına etki edecek enerji poli­tikalarının temelinde keşif­ler olduğuna dikkati çekerek, "Doğal gaz ve petrol keşifleri birbiri ardına devam ediyor. Her yeni keşif ve rezerv du­yurusu bir yenisinin de müj­decisi olabiliyor. Dolayısıyla enerji projelerinin cari açı­ğa etkisi on yılda beklenen­den daha da yüksek olabilir." ifadelerini kullandı.

Karade­niz'de 700 milyar metrekü­pün üzerinde doğalgaz keşfi yapıldığını anımsatan Terzi­oğlu, şöyle devam etti: "Do­ğal gazdan sonra bir de kara­da petrol keşfi oldu. Gabar'da son yapılan keşifte tam kapa­siteye ulaşıldığında günlük 100 bin varillik bir üretim ola­cak. Türkiye'nin tüketiminin petrolde günlük 1 milyon va­ril olduğunu düşünürsek yeni keşifle birlikte Türkiye ihti­yacının yüzde 20-25'ini ken­di kaynaklarıyla karşılayabi­lecek. Karadeniz'de doğal gaz keşfi ve muhtemel diğer ke­şiflerle birlikte enerji ithala­tı için ödeyeceğimiz paranın direkt doğal gaz ve petrol ke­şiflerinden ötürü azalacağını öngörüyoruz."

Elektriğin yüzde 10’u nükleerden

Terzioğlu, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde temiz kaynak kategorisinde sayılan nükleer enerjinin önemli ye­ri olduğuna değinerek, "Ülke­nin toplam elektrik ihtiyacı­nın yüzde 10'unun 4 bin 800 megavatlık Akkuyu nükleer enerji tesisinden karşılan­masıyla enerji ithalatı azalır ve cari açığa pozitif katkı sağ­lar. Bir diğer kaynak ise yeni­lenebilir enerji. Yenilenebilir enerji sektöründe yeni ihale­ler ve teşvikler sayesinde bu projelerin finanse edilebilir­liği ve yatırım iştahı da artı­yor" değerlendirmesinde bu­lundu. Bu yıl ülkenin yer al­tı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması yolunda da önemli projelerin hayata ge­çirildiğini belirten Terzioğ­lu, "Bor karbür tesisi ve nadir toprak elementleriyle ilgili yapılan çalışmaların cari açı­ğımıza da pozitif etki edeceği­ni söyleyebiliriz" dedi.