Sun Tekstil, atık suyunun yüzde 95’ini geri kazanacak

2022 yılında tüm ürünlerinin yüzde 64’ünü sürdürülebilir hammaddeler kullanarak üreten Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil ile 2023 yılının sonuna kadar kendi atık suyunu geri kazanacak. Bu kazanımla yılık üretimdeki 945 bin metreküp olan su ihtiyacının 50 bin metreküp seviyesine düşmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sun Tekstil ve bağ­lı ortaklığı Ekoten Tekstil, 2022 Sür­dürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Buna göre 2021 yılı itibarıyla altya­pısı uyumlu olan müşteri­lerine tasarımlarına ait fit numunelerini üç boyutlu kalıp hazırlama yazılım­ları kullanarak dijital or­tamda sunmaya başlayan şirket, son haline dijital platformda karar verdi­ği modellerdeki fiziksel numune üretimini 2022 yılında yüzde 38 oranın­da azalttı. Torbalı mer­kez üretim tesisi için ISO 14001 sertifikası da alan Sun Tekstil, üretim tesis­lerinde ve idari ofislerin­de 2022 yılında şebeke­den gerçekleşen elektrik enerjisi tüketimini I-REC sertifikalı yüzde 100 ye­nilenebilir enerji kaynağı ile dengeledi.

Ürün başı emisyonlarda yüzde 6’lık azalma

İnovatif teknolojiye sahip ileri arıtma tesi­si yatırımını 2022 yılın­da gerçekleştirerek ara­lık ayında tesisin kuru­lumunu tamamlayan Ekoten Tekstil ise yüzde 95 oranında su geri kaza­nımı sağlayacak. 2023 yı­lının sonuna kadar kendi atık suyunu geri kazana­rak üretimdeki ihtiyacı­nı karşılayacak olan Eko­ten Tekstil, bu sayede tam kapasiteyle çalıştı­ğında yıllık yaklaşık 945 bin m3 olan su ihtiyacı­nı 50 bin m3 seviyesine düşürecek. Öte yandan şirket, 2012 yılında ulus­lararası standartlara gö­re raporlamaya başladığı sera gazı emisyonları yö­netimi çalışmaları saye­sinde birim ürün başına emisyonlarını 2021 yı­lına kıyasla yüzde 6 ora­nında azalttı. 2020-2022 yılları arasında şebeke­den gerçekleştirdiği tüm elektrik enerjisi tüke­timini I-REC sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı ile denge­leyen Ekoten Tekstil, bu sayede ithal edilen ener­jiden kaynaklanan do­laylı sera gazı salımları­nı ISO 14064-2019 Stan­dardı’na göre sıfırlayarak, 2030 yılına kadar tüm şe­beke elektriği kullanımı­nı I-REC sertifikası ile dengelemeyi taahhüt et­ti. Konuya ilişkin açıkla­mada bulunan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Sektö­rümüzün en önemli prob­lemlerinden biri olan üretimde meydana gelen tekstil atıklarının tekstil­den tekstile katma değer­li geri dönüşüm oranını artırabilmek adına çalış­malarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilir dönüşü­mün dijital dönüşümden ayrı düşünülemeyeceği­ne inanıyoruz ve bu doğ­rultuda stratejilerimizi önemli yatırımlar ile ha­yata geçiriyoruz” dedi.

Kadınlarımızın yanındayız

Hiç eğitim almamış, eğitimini yarıda bırak­mış veya meslek edinme fırsatı bulamamış kadın­lara meslek edindirmek, onları çalışma hayatına kazandırarak ekonomik özgürlüklerini destekle­mek amacıyla MEGEM’i (Mesleki Eğitim ve Geli­şim Merkezi) kurdukları­nın bilgisini veren Elvan Ünlütürk “Ayrıca “Gele­cek Sun” da, “Sun Design Project” ve “Digitalise the Next” genç yetenek prog­ramları kapsamında 39 üniversite öğrencisi, di­ğer staj destekleri kapsa­mında ise 51 üniversite ve 72 lise öğrencisi olmak üzere toplam 162 öğren­ciyi gelişim yolculukla­rında destekledik” diye konuştu.

Yıllık 690 tonluk sera gazı emisyonu azaltıldı

İzmir Torbalı’da kurulan örgü fabrikasının yıllık elektrik ihtiyacının 2022 yılı tüketim miktarına göre yaklaşık yüzde 40’ını tesisindeki bin 200 kW gücündeki güneş enerjisi santralından karşılayan Ekoten Tekstil, 2019 yılından başlayarak yıllık ortalama 1 milyon 410 bin kWh elektrik enerjisini GES sistemi ile üretti. Bu sayede yıllık yaklaşık 690 ton karbondioksite eşdeğer sera gazı emisyonu azaltılmış oldu. Sera gazı emisyonlarını da baz yılı olan 2012’ye göre yüzde 45 ve birim ürün başına yüzde 48 oranında azaltan şirket, 2022 yılı itibarıyla baz yılına göre toplam su tüketimini yüzde 51 ve birim ürün başına (kg kumaş) su tüketimini ise yüzde 68 oranında azalttı.