'Torba tasarı'da 11 madde daha kabul edildi

Tasarının görüşmelerinde, 11 madde daha kabul edildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "torba kanun" olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarının 11 maddesi daha kabul edildi. 

Komisyonda 8,5  saat süren ve 33. maddeden başlayan görüşmelerde, hükümeti önce Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ardından da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık temsil etti.  

33 ile 43 maddeleri kapsayan, kabul edilen düzenlemeler şöyle: 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) görevlerine; araştırma eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili yeni bir görev eklenecek. Yeni kurulan Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı, yardımcı hizmet birimleri arasında yer alacak.  

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve 20 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel sigortalı sayılacak.  

Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurum tarafından belirlenecek en fazla 10 kişiye ödenecek ücret, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 4 katını, geri kalanlar için ise 3 katını geçemeyecek. Bunlara ilgili maddede belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamayacak. 

Bu kapsamda istihdam edilecek personel Kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler kapsamında görevlendirilecek ve bu şekilde sözleşmeli personel istihdam edilen projelerin süresi en fazla üç yıl olacak. Bu kapsamda çalıştırılan bir kişi aralıksız olarak en fazla bir proje süresince görevlendirilebilecek ve farklı projelerde de olsa üç yıldan daha uzun süre istihdam edilemeyecek.  

"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak ve değişiklik yapmak için yapılan başvurulardan ve sözleşmelerden elde edilen gelirler ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler" de kurumun gelirleri arasında sayılacak. 

 Kurum, işverenlerin, sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının, emeklilerin ve bunların hak sahipleri ile dul ve yetimlerinin ve kurumdan aylık alan diğer kişilerin bireysel veri ve hakları, bireysel veri ve haklarından oluşan toplu veri ve hakları ile işletmelerin ticari sırları hariç olmak üzere sahip olduğu gayrimaddi haklarını yönetim kurulunun onayı ile satabilecek. 

SGK, bu düzenleme kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle yapılan işlemler yönünden; Harçlar Kanunundan, Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'a göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere, Belediye Gelirleri Kanunu 97. maddesi gereğince alınan vergiler ile işgal harcı ve bina inşaat harcından, damga vergisinden, emlak vergisinden, döner sermaye bedellerinden, teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaf olacak. 

Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda Kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenecek. Bu süre geçmeden Kurum aleyhine cabri icra yollarına başvurulamayacak. Belirtilen sürede ödeme yapılmaması halinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil edilecek. Mahkeme kararlarında yer alan miktarların kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi halinde, söz konusu kararların ilgili mercilerce bozulmasına müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecek.   

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı maddesinin 8. fıkrasında yer alan "malul" ibaresi "ağır engelli" şeklinde değiştirilecek. Bu şekilde, çocukların malul sayılmasına esas olan çalışma gücündeki kaybın tespit edilmesinde yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması ve bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak çalışan maden işçilerinin 55 olan emeklilik yaşı 50'ye düşürülecek. 

Bu konularda ilginizi çekebilir