18 °C

BDDK'nın merkezi İstanbul olacak

Kamunun vergi ve alacaklarını aynı zamanda çalışma hayatını da düzenleyen Torba Tasarı'nın 6. bölümü Meclisten geçti.

BDDK'nın merkezi İstanbul olacak

ANKARA - Ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de içeren Torba Tasarı'nın 27-152. maddelerini kapsayan 6. bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre; barajlardan belediyelere sağlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin yatırım bedellerinden, geri ödemeleri ve süreleri protokole bağlanmış olanlardan, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan borç için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması şartıyla fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Borç, yapılacak bildirimi takip eden aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenecek. Bu düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce açılan davalar ve icra takipleri de durdurulacak.

Kurulmuş ve kurulacak olan hidroelektrik santraller için imzalanan su kullanım hakkı anlaşması hükümleri çerçevesinde DSİ'ye ödenecek enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak tesis bedeli, tek veya çok maksatlı tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keşfi; enerji tesisini ihtiva ediyorsa tesisin DSİ tarafından yapılan ilk kısmın ilk keşif bedeli, enerji tesisini ihtiva etmiyorsa ortak tesise ait ilk keşif bedeli, TÜFE-ÜFE ile su kullanım anlaşmasının yapıldığı tarihe getirilen bedelin yüzde 30'undan fazlasını geçemeyecek.

Hükümet konaklarını yapma, satın alma, kiralama ve onarımlarını yapma görevi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınarak İçişleri Bakanlığına devredilecek.

Yap-İşlet-Devret ile ilgili hazırlanan projeler ikinci kez Yüksek Planlama Kuruluna gitmeyecek. Yap-İşlet-Devlet çerçevesinde yapılan yatırımlarda görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilecek. Yap-işlet-devret modeli ile yapılacak projelerde, Kamu İhale Kanununa tabi olunmadan yapım ve işletim sürelerinde müşavirlik hizmet alımı yapılabilecek.

Uzlaşma müessesi

Gümrük mevzuatında, idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezaların bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanı sağlayan, "uzlaşma müessesi" getiriliyor. 

"Destek hizmeti kuruluşu" tanımı değişecek

Tasarıyla, Bankacılık Kanunu'ndaki "destek hizmeti kuruluşu" tanımı değiştiriliyor.

Buna göre, destek hizmeti kuruluşu; "Bankaların mevduat veya katılım fonu kabulü, nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme ve uygulamada kredi olarak sayılan işlemler dışında kalan faaliyetleri banka adına gerçekleştiren ya da reklamının yapılması hariç olmak üzere, mevduat veya katılım fonu kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanması da dahil gerçekleştirilmesinde bankaya yardımcı nitelikte hizmet veren kuruluş" olarak adlandırılacak.

BDDK'nın, mevcut düzenlemeyle Ankara olan merkezi de İstanbul olacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap