OSB parselinde yapılaşma oranı %70’e çıktı

Organize sanayi bölgelerinde yatırımlarını genişletmek isteyen sanayiciye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan müjde geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre artık sanayi parselinin yüzde 55’ine değil yüzde 70’ine tesis kurulabilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

HÜSEYİN GÖKÇE/GÜNEŞ DOĞDU SOYLU 

ANKARA/GAZİANTEP - Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları değiştirildi. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” e göre artık OSB’lerde yer alan firmalar parsellerindeki inşaat alanlarını yüzde 55’ten yüzde 70’e, engebeli yerlerde ise yüzde 55’ten yüzde 75’e çıkartabilecekler. 

Konuyla ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, OSB’lerden gelen taleplerin değerlendirildiği ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi için harekete geçilerek gereken düzenlemenin hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yönetmelikte yapılan söz konusu değişiklikle, OSB’lerde sanayi parsellerinde, taban alanı katsayısının (TAKS) kaldırıldığı ifade edilerek, “Yapı yoğunluğu (emsal oranı) korunarak parsel çekme mesafeleri yeniden düzenlendi. Bu düzenleme ile özellikle orta ve büyük ölçekli parsellerde, üretim konuları nedeniyle tek kat yapılaşma taleplerinin karşılanması sağlandı. Yapılaşma hakkının tabanda kullanılmasına engel teşkil eden çekme mesafeleri, diğer risk unsurları da gözetilerek elverişli oranda daraltılarak, böylelikle birçok farklı iş kolunda üretim yapan sanayi sektörünün kendi ihtiyaçları doğrultusunda sanayi parselinden verimli bir şekilde yararlanmasının önü açılmış oldu. Ayrıca, yönetmelik değişikliğinde parsellere kot verilmesi esasları yeniden düzenlenip özellikle eğimli OSB arazilerinde, yapılaşmanın bilimsel ve teknik esasları yönetmeliğe ilave edilerek farklı uygulamaların önüne geçildi” denildi. 

Engebeli OSB’lerde oran yüzde 75 oldu

Resmi Gazete’nin 27.12.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 4. maddesinde konuyla ilgi şu ifadeleri yer verildi: “Aynı yönetmeliğin 70'inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası mülga edilmiştir. (5) OSB’lerde, sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70; yükseklik: h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak belirlenir. İmar planı yapımı aşamasında; genel doğal yapısı veya yapılaşmaya açılamayacak yapı yasaklı alanlardan oluşan eşikler nedeniyle bölgenin en fazla yüzde 40’ının sanayi parsellerine ve hizmet ve destek alanlarına ayrılabildiği durumlarda, Emsal = 0.75 ve h = serbest olarak koşullandırılır.” 

Nakıboğlu: OSB’ler rahat nefes aldı 

Değişen yönetmelik ile ilgili DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Cahit Nakıboğlu (üstte), “OSB’ler rahat bir nefes aldı” diyerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a tüm OSB’ler adına teşekkür etti. 

Başkan Nakıboğlu, “Geçtiğimiz günlerde Bakanımız Fikri Işık ile bir araya gelerek sanayicilerimizin sorunlarını belirtmiştik. Bakanımız sağ olsun OSB’lerdeki sanayicileri için çok önemli olan bu konuyu öncelikle değerlendireceklerini bizlere ilettiler. Resmi Gazetede yayımlanarak OSB’lerde yapılaşma oranlarını belirleyen ve 0,55 olan TAKS’ı (Taban Alanı Katsayısı) 0,70’e yükseltildi. Bakanımız Fikri Işık’ın büyük gayreti ve desteği ile OSB’ler rahat bir nefes aldı. Buradan Sayın Bakanıma ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına Türkiye’de ki tüm sanayiciler adına şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren Nakıboğlu, söz konusu değişiklikle bugüne kadar kendilerine tahsis edilen sanayi parsellerinin azami yüzde 55’ine tesis kurabilen yatırımcıların, artık taban alanı olarak parselin yüzde 70’ini kullanabileceklerini dikkat çekti. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sanayide de hızla büyüdüğünü belirten Başkan Nakıboğlu, bu kararın; daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracata her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını, OSB alanlarının azami verimlilikte kullanılacağını, OSB’lerin cazibesini arttıracağını ve 2023 ekonomik hedeflerimizin gerçekleşmesine önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Endüstri Bölgeleri kurulumuna kolaylık: 3 ayda sonuçlanacak

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Endüstri Bölgeleri’nin kurulumuna ilişkin yeni kolaylıklar getirildiği belirtildi. Kurulum için atılacak adımlar şu şekilde belirlendi; endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar, talepleriyle ilgili fizibilite raporunu, valiliğin uygun görüşü ve bölge kurulması durumunda ilgili odanın bu yönetmelik kapsamında işletme müdürlüğü kuracağını belirten yazısı ile birlikte bakanlığa sunacak. Sunulan başvuru formlarının ve fizibilite raporlarının Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi durumunda, Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılacak. Bakanlıkça istenen fizibilite raporu ile diğer bilgi ve belgelerin başvuru ile birlikte eksiksiz olarak bakanlığa intikalinin ardından, uygun görülen talepler ile ilgili yer seçimi işlemleri en geç 3 ay içinde neticelendirilerek Kurula gönderilecek ve kurul üyeleri tarafından gerekli inceleme yapılacak. Münferit yatırım yeri talebinde bulunan yatırımcı, bakanlık tarafından formatı belirlenen detaylı bilgi formunu ve fizibilite raporunu, bakanlığa sunacak. Münferit yatırım yeri başvurularında istenen fizibilite raporunda; kurulacak tesisin üretim konusu, yatırım tutarı, iç ve dış sermaye yapısı, yatırım tutarı finansman durumu, sağlayacakları istihdam ve katma değer, geliştirilecek/transfer edilecek teknolojinin niteliği, ihracatta döviz kazancı, ithalatı ikame suretiyle sağlanacak döviz tasarrufu, yatırımın karlılık ve geri dönüş süresi, yatırımın o yörede gerçekleştirilmek istenmesinin gerekçeleri ve yatırımı gerçekleştirme süresi ile ilgili bilgilerin de bulunması gerekecek.

Yeni yönetmelikte başka neler var?

OSB'lerde taşınmazlara finansal kiralama imkanı

Yönetmeliğin 173’üncü maddesine eklenen bir fıkraya göre, OSB içinde yer alan taşınmazlar, OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması şartıyla finansal kiralama sözleşmesine konu edilecek. Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamayacak, satışı yapılan arsalar tahsis amacı dışında kullanılamayacak. Finansal kiracılar için de kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olma zorunluluğunun getirildiği yeni yönetmelikle, sözleşmenin mülkiyet finansal kiracıya geçmesinden önce sona ermesi halinde yapılacak işlemler de düzenlendi. Buna göre, finansal kiralama şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dahil olmak üzere kiraya vermek zorunda olacak. Bu durumda eski finansal kiracının verdiği taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılacak. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermezse taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilecek.

Tahsisi iptal edilen arazinin bedelinin %75'i ödenecek

Yönetmeliğe eklenen bir geçici madde ile 4562 sayılı OSB Kanunu’nun yayınlandığı tarihten önce yapılan tahsis ve kazanılmış haklarla ilgili olarak, katılımcının arsa tahsisinin iptalinde iade edilecek arsanın bedeli, tahsis bedelinin yüzde 75’inden fazla olmamak üzere OSB tarafından ödenecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir