Yabancı sermaye ve depo sertifikalarına düzenleme

SPK, yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının kurul kaydına alınmasına ve satışına ilişkin esaslar tebliğiyle yeniden düzenlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına ilişkin esaslar, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının kurul kaydına alınmasına ve satışına ilişkin esaslar tebliği"yle yeniden düzenlendi.

SPK'dan yapılan açıklamada, ülkenin sermaye piyasalarının küresel piyasalara entegrasyonunun hızlanması, özellikle küresel piyasalarda güvenilirliği yüksek şirketler ve/veya kurumlarca Türkiye'de yabancı sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi ve Türk sermaye piyasalarında gerek araç çeşitliğinin sağlanması gerekse piyasa derinliğinin artırılmasını temin etmek için yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına ilişkin esasların SPK'nın "Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:44 sayılı Tebliğ)" ile yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Söz konusu tebliğin 23 Ekim 2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, bu tebliğle temel olarak getirilen yenilikler şöyle özetlendi:

-Yabancı hisse senetlerinin Türkiye'de halka arz yoluyla satışının depo sertifikaları aracılığıyla yapılma zorunluluğu kaldırılarak yabancı hisse senetlerinin Türkiye'de halka arz edilebilme imkanı getirildi.

-Yabancı hisse senetlerinin depo sertifikaları vasıtasıyla halka arzında, yabancı ortaklığın kuruluşundan itibaren en az 2 yıl geçmiş ve uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmış ve denetlenmiş son yıl mali tablolarına göre kar elde etmiş olması ve daha önce ihraç etmiş olduğu hisse senetlerinin başvuru tarihinden en az 1 yıl önce borsaya kote edilmiş ve bu süre içerisinde en az 100 gün işlem görmüş olması şartları kaldırıldı.

-Türkiye'de halka arz edilecek yabancı sermaye piyasası araçlarının, çıkarıldıkları ülkede bir borsaya kote edilmiş olma zorunluluğu kaldırılarak herhangi bir borsada kote edilmemiş yabancı sermaye piyasası araçlarının Türkiye'de halka arzına, kotasyon başvurusunun yatırımcının korunması veya benzer bir gerekçeyle reddedilmemiş olması şartıyla imkan tanındı.

-Yabancı sermaye piyasası araçlarının satışında yabancı ortaklıklar tarafından temsilci atanması zorunlu hale getirildi, bu kapsamda temsilcinin nitelikleri ve yükümlülükleri belirlendi.

-Aracı kuruluşların kayda alınma başvurusundan önce, yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının ve bunları çıkaranların kayda alınma için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları konusunda görüş almak üzere Kurul'a ön başvuruda bulunabilme süreci kaldırıldı.

-Yabancı sermaye piyasası araçlarının depo sertifikası vasıtasıyla halka arzında, depocu ve saklamacı kuruluş tanımlamaları yapıldı, depocu kuruluşun temsilcinin niteliklerini haiz olması durumunda depocu kuruluşun temsilci olabilmesine olanak sağlandı.

-Yabancı ortaklıklara ait finansal raporların Kurul düzenlemelerinde payları borsada işlem gören ortaklıklar için kabul edilen muhasebe standartlarına veya uluslararası genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanması zorunluluğu getirildi ve söz konusu finansal raporların kamuya ne şekilde duyurulacağı düzenlendi.

-Yabancı ortaklıkların finansal tablolarının bağımsız denetim yükümlülüğü bakımından payları borsada işlem gören ortaklıklar ile aynı esaslara tabi olduğu ve finansal tabloların bağımsız denetiminin Kurul'un bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesinde bulunan bağımsız denetim kuruluşları veya bu kuruluşların üyesi olduğu uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından uluslararası genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yapılacağı hükme bağlandı.

 

Etiketler