Bozkurt

Prof. Dr. Burak KÜNTAY
Prof. Dr. Burak KÜNTAY DÜNYA’NIN POLİTİKASI burak.kuntay@dunya.com

Hepimiz ilkokuldan itibaren Türk tarihi ve Türk destanlarını öğrenir ya da dinler­ken, bozkurt efsanesinin Türk tarihindeki, eski Türk inanışındaki önemine defalarca kez rast­lamışızdır.

Kökeni Ergenekon Destanı’nın bir­çok farklı dönemine ve kişiye dayandırılsa da en evvel üç ayrı Çin kaynağında Türklerin tü­reyiş öyküsü olarak anlatılır. Daha sonraki dö­nemlerde Residüddin Fazlullah’ın Camiu’t-Te­varih eserinde ele alınmıştır. Diğer eser ise, Ebu’l Gazi-Bahadır’ın Şecere-i Terakime ad­lı eserinde değinilmiştir. Kimilerine göre bu eserler Moğolların, kimlerine göre ise Türkle­rin yaradılış destanıdır. Bazı görüşler ise birbi­rinden ayrılması mümkün olmayan iki toplu­mun ortak destanı olarak değerlendirir.

Rahmetli Ordinaryüs Profesör Fuat Köprü­lü hocaya göre efsanede bahsedilen Moğollar, esas itibariyle Oğuzlardı. Bu konuya dair yüzyıl­lar içerisinde birçok eser yazıldı, üzerine konu­şuldu. Ziya Gökalp de dahil olmak üzere birçok kimse Ergenekon Destanı, türeyiş ve Altay dağ­larından çıkışı edebi eserlerde ele aldı. Tüm bun­lar, Türk soyunun var oluş destanı haline geldi ve kabul gördü. Bütün bu destanların temelinde bozkurdun Türk’e yol gösterişi, Türk ile kurdun dostluğu hep önemli bir rol oynadı. Şimdi birile­ri çıkıp “Bunlar gerçek olabilir mi?” diyor. “Ef­sane” diyorum, “Destané diyorum; bunların ger­çekliği değil bir milletin içerisinde, gönlünde ve ruhunda edindiği yer önemlidir. Bozkurt efsane­si, Türk’ün ruhunda önemli bir yer etmiştir.

Kurt bizim kurt olunca...

Bizim bozkurt efsanesine laf edenler, Ro­ma’ya tatile gittiklerinde Roma’nın kuruluş ef­sanesi olan Remus ve Romulus’un bir kurt ta­rafından emzirildiği hikayesini duyunca çok etkileniyorlar. Ya da Baltık mitolojisinde veya Germen kültüründe kurt veya kartal efsanele­ri çok daha fazla ilgi çekiyor. Ama kurt bizim kurt olunca, Türk tarihinin efsanesi olunca ne ırkçılık eleştirisi kalıyor ne faşistlik ne de si­yasi sembol olma durumu. Çok açık bir şey söy­lemek isterim ki dünyada birçok millet var.

Bu milletlerin parçası olduğunu hisseden ve be­nimseyen milyarlarca insan. İnanın bana bu ırkların ilk tarih sahnesine çıktığına inanılan dünden bugüne yüzde yüz saf kan, etnik olarak hiç karışmamış bir ırk mensubu bulmak her­hâlde çok zordur. Ama buna rağmen herkes mil­liyeti ile ırkı ile gurur duyar. Efsanelerini, tari­hini, sembollerini, destanlarını benimser dilini konuşur örfünü adetini ve töresini özümser ve o ırkın bir parçası olarak kendini aitleştirir.

Ayıp olan her şeyi siyasete bağlamak

Ben Türküm. Ergenekon Destanı’nın benim destanım olduğunu kabul etmi­şim. Orta Asya’dan geldiğimize inan­mışım. Oğuzların devamı olduğumu­zu benimsemişim. Bunların herhan­gi birini ispat edebilir miyim hayır edemem. Ama ben bunları benim­semişim kabul etmişim. Bunlarla mutlu olup gurur duymayı öğren­mişim.

Bozkurt’u Türk’ün önemli bir sembolü olarak görmüşüm. Her­hangi bir siyasi amaç gütmeden Türk­lüğün bir parçası olarak bozkurtu ve bu sembolü hayatımın bir parçası yapmışım. Şimdi birileri çıkıyor diyor ki; “Niye bu işi siyasileştiriyorsun Merih Demiral?” Adam çok önemli bir maçta, çok kritik bir gol atmış. Duyguları kabarmış ve Türklüğünü öne çıkar­tan bir şey yapma hissine kapılmış. Türk töre­sinin en önemli sembollerinden biri olan boz­kurt işaretini yapmış.

Ben hâlâ anlamakta zorluk çekiyorum. Dün­yanın gözü önünde sistematik bir şekilde 40 binin üzerinde masum insanı katleden ve hâlâ katletmekte olan bir ülkeye gidip destek mi vermiş, silah yardımı mı yapmış?

İkinci Dün­ya Harbi’nde olduğu gibi, psikopatça bir şekilde dini grubu ortadan kaldırıp temizleme gayesiy­le milyonlarca insanı katledip sonra da hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam eden bir ülke mi olmuş bu çocuk? Yıllarca Güneydoğu’da ka­dın, çocuk, yaşlı demeden insanları katleden öl­düren bir terör örgütünü destekleyip, sonra da o beğenmedikleri ülkenin sağlamış olduğu huku­ki özgürlüklerle o ülkenin meclisinde yer bulup, hâlâ o ülkeye hakaret edenlerden mi olmuş bu çocuk? “Afrika’da, Asya’da ticaret yapacağım” diye milyonlarca insanın hakkına, kanına giren sömürgecilerden mi olmuş bu çocuk? Ne yap­mış Merih Demiral?

Milli duygularının kabar­dığı bir anda bir milletin destansı sembolü olan bir bozkurt işareti yapmış. Ne güzel de yapmış, iyi ki de yapmış. Asıl ayıp olan her şeyi siyasete bağlamaya çalışmak. Asıl garip olan insanların bireysel hislerini nasıl siyasette nemalanırım denecek bir hadise haline getirmeye çalışmak.

Birileri beğense de beğenmese de bu ülke Sul­tan Alpaslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Meh­met, Kanuni, Atatürk gibi bozkurtların ülkesi. Bu toprak Türk’ün toprağı, bu bayrak Türk’ün bayrağı ve bu gerçeği değiştirmeye hiç kimse­nin tarih boyu gücü yetmedi, yetmeyecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Düello 02 Temmuz 2024
Putin’in ziyaretleri 25 Haziran 2024
I Biden 11 Haziran 2024
Trump’tan yine bir ilk 04 Haziran 2024
G20’nin diğer yüzü 14 Eylül 2023
Soçi zirvesi 07 Eylül 2023