Ekonomide Ortodoks politikalara dönülecek mi?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Enver ERKAN

Borsanın önündeki en büyük belirsizliği at­latmak üzere.. Burada da para politikasının ne ola­cağı ve nasıl uygulanacağı, bunun net bir şekilde orta­ya konulması gerekiyor. Bu­nunla ilgili en büyük risk ise 2024 yılı Mart ayında yerel seçimlerin olması ve geniş­lemeci para politikalarına de­vam edilmesine yönelik beklen­ti olduğunu düşünüyoruz. Biz bu noktada bir kaynak ihtiyacının giderilmesi gerektiği kanısında­yız. Enflasyonist ortamın devam edecek olmasına yönelik beklen­tilerimizin olması, Mart 2024’te yerel seçimlerin olmasından kaynaklı olarak genişlemeci pa­ra politikalarının devam edile­ceğine yönelik düşüncemiz, kur­lardaki ılımlı yükselişin devam edecek olması, teşviklerin de­vam edecek oluşu, borsada işlem gören hisselerin F/K açısından ucuz oluşu, bankaların üzerin­deki regülasyonların olası sert ortodoks politikaları engelliyor oluşuna yönelik algımızın oluş­ması, alternatif yatırım araçları­nın bütçe üzerindeki olumsuz et­kisi gibi etmenler var.

Borsaya en büyük alternatif konumunda yer alan ve mali yü­künün ilerleyen dönemlerde da­ha da artmasını beklediğimiz ‘Kur Korumalı Mevduat’ siste­minden nasıl çıkılması gerekti­ğine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi de gerekiyor. Öte yandan Bankacılık sektörüne ilişkin son 2 yılda 400’ün üzerin­de regülasyon uygulandı ve ban­kacılık sektörü asıl işi olan kre­di sağlamanın zorlaştığı bir dö­nemdeyiz. Bu regülasyonların bankacılık sistemine zarar ver­meden nasıl çıkılacağına yönelik net politikaların belirlenmesi ve krediye ulaşmanın kolaylaştırıl­ması gerekmekte.

Borsa, döviz kuru, ban­kalar, her şey aynı anda ral­li yapıyor. Mehmet Şim­şek ile gerçekleştirilen top­lantı, gelecekte ekonomide Ortodoks politikalara ge­ri dönme olasılığıyla biraz bağlantılı. Özellikle ban­kacılıkta fiyatlama bunun­la alakalı. Ama net bir ihti­mal değil. Şimşek göreve gelirse görevi uzun sürer mi, sonu na­sıl olur? TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu gibi birçok ekonomi bürokratının heterodoks poli­tikalar ekibinde yer aldığını ve Erdoğan'ın son seçim öncesi gö­rüşlerinin faiz artırımlarına kar­şı olduğunu biliyoruz. Hükümet ve ekonomi yönetimi nasıl şekil­lenecek, bu algı ve beklentilerin oturması açısından önemli.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar