Tedarik zincirleri dönüşüyor

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Günümüzde tedarik zincirleri, işletmeler için sadece bir lojistik süreç olmaktan çıkıp rekabet avantajı, sürdürülebilirlik ve inovasyonun merkezine oturmuş durumda. Küresel ekonomideki hızlı değişimler, tüketici beklentilerinin evrimi ve teknolojik ilerlemeler tedarik zincirlerinin yönetimini daha karmaşık ve stratejik bir hale getiriyor.

Bu değişim sürecinde tedarik zincirlerinde izlenebilirlik, şeffaflık ve çevre dostu uygulamalar artık vazgeçilmez unsurlar haline geliyor. Pandemi sürecinin getirdiği zorluklar, global ticaretteki dalgalanmalar ve iklim değişikliğiyle mücadele tedarik zinciri yönetiminde yenilikçi yaklaşımların önemini daha da artırdı. Tüketicilerin artan çevre bilinci ve yeşil ürün talepleri işletmeleri sürdürülebilir ve etik tedarik zinciri uygulamalarını benimsemeye itiyor.

Bu durum, tedarik zincirlerinin sadece maliyet ve verimlilik odaklı değil, aynı zamanda etik ve sürdürülebilir olmasını gerektiriyor. TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Tedarik Zincirlerinde İzlenebilirlik” etkinliğinde sunulan ve Deloitte'un içerik paydaşlığında hazırlanan araştırma raporu bu alandaki güncel trendleri ve zorlukları detaylı bir şekilde inceliyor.

TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı Gülesin Atalay'ın vurguladığı gibi, değişen küresel ticaret dinamikleri nedeniyle izlenebilir ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi hayati önem taşıyor. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı ve düşük karbonlu kalkınma modeline geçiş hedefleri, tedarik zincirlerinin şeffaf ve dirençli bir şekilde kurgulanmasını zorunlu kılıyor. Diğer yandan, dijital teknolojilerin bu süreçteki rolü, üretim ekosisteminde yer alan şirketler için hem bir fırsat hem de bir zorunluluk sunuyor.

Rapor, tedarik zinciri yönetimindeki güncel durumu ve gelecekteki trendleri, özellikle izlenebilirlik ve çevre dostu uygulamalar açısından derinlemesine inceliyor. Araştırmanın bulguları, işletmelerin bu alanda nasıl bir gelişim göstermesi gerektiğini ve hangi alanlara odaklanması gerektiğini ortaya koyuyor. Küçükten büyüğe tüm ölçeklerdeki işletmelerin, izlenebilir ve sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmak için hangi adımları atması gerektiğini ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorlukları ele alıyor.

Bu kapsamda, tedarik zincirlerinin yönetiminde izlenebilirlik ve çevre dostu uygulamaların yanı sıra, dijitalleşme, veri analitiği ve küresel standartlara uyum gibi konular, iş dünyası liderleri ve karar vericiler için önemli odak noktaları oluşturuyor. Bu trendler, işletmelerin rekabetçi kalabilmeleri ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmeleri için kritik önem taşıyor. Tedarik zinciri yönetimindeki bu dönüşüm, sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmada öne çıkan bazı temel bulgular şöyle: Orta ve büyük ölçekli işletmelerin en zayıf performansı, tedarik zinciri süreçlerinde analitik temelli teknolojilerin benimsenmesinde gözlemleniyor. Bu, anlık izlemeyi ve karar almayı mümkün kılan önemli bir unsur. Küçük ölçekli işletmelerde en belirgin gelişim alanı, çevre dostu tedarik zinciri uygulamalarının kullanılması.

Bu alanda ilerleme, daha geniş erişim ve yaygınlaşma ile mümkün olacak. Bulgular, tedarik zincirlerinin sadece işletme büyüklüğüyle açıklanamayacak kadar nüanslı olduğunu gösteriyor. İzlenebilir ve çevre dostu tedarik zincirleri, öngörülebilirlik ve istikrarlı üretim operasyonları için temel oluşturuyor. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı gibi küresel gelişmeler ve düşük karbonlu kalkınma modeline geçiş hedefleri de tedarik zincirlerinde dijital teknolojilerin rolünü önemli kılıyor.

Yeşil ve dijital dönüşümün eş zamanlı gerçekleştirilmesi, ülkemizin tedarik zincirindeki dönüşüm için kritik öneme sahip. Bu kapsamda, iş dünyası liderleri ve karar vericiler için tedarik zinciri yönetiminde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, sadece bir tercih değil, aynı zamanda zorunluluk haline geliyor. Bu değişim sürecinde, dijitalleşme, veri analitiği, çevre dostu uygulamalar ve küresel standartlara uyum, başarıya ulaşmanın anahtarları olarak ön plana çıkıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar