9 °C

Elektrik tesislerine 'standart malzeme' şartı

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği'ne göre, elektrik tesislerinde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamayacak

Elektrik tesislerine 'standart malzeme' şartı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin ilgili standartlara uygun olarak yaptırılması, can ve mal emniyetinin sağlanması gibi konulara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Buna göre, elektrik tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi ile ilgili olarak bölgesel standartlar ile uluslararası standartlar, uluslararası kabul gören uygulama kodları ve teknik dokümanlar, elektrik piyasası ilgili mevzuatlar ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler ile usuller esas alınacak. Standartlarda değişiklik olması halinde değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olacak. 

Elektrik tesislerinde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamayacak. Standardı bulunmayan konularda, ülke şartları ve Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK markası) ya da ürün belgesi veya dizayn sertifikasına sahip olma şartları aranacak. 

Ayrıca, tesislerde kullanılan ve AB Direktifleri kapsamındaki malzeme ve teçhizatın CE işareti taşıması gerekli olacak. 

Eğitim sertifikası ve mesleki belgeler 

Projelerin niteliklerine göre ilgili branş mühendisleri tarafından hazırlanması ve imzalanması esas kabul edilecek. 

Paftaları, hesapları ve raporları imzalayan jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve elektronik-haberleşme mühendislerinin Proje Uzmanlık Sertifikası (PUS) sahibi olması zorunlu olacak. Ancak, proje mühendislerinin PUS'a sahip olmasına ilişkin hükümler 1 Ocak 2016 tarihine kadar uygulanmayacak. 

PUS eğitimleri ise Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum veya kuruluşları, üniversiteler, akredite kuruluşlar, proje onay birimleri (POB) veya ilgili meslek odaları tarafından verilebilecek. 

Yetki devri 

Yönetmelik kapsamındaki elektrik tesislerinin proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onay işlemleri yetkisi Bakanlığa ait olacak. Bakanlık, söz konusu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi, bu işlemleri ihtisas sahibi kurum, kuruluş veya tüzel kişilerle birlikte yapabilecek. Ayrıca, Bakanlık bu yetkisini kurum, kuruluş veya tüzel kişilere yetki devri yoluyla da yaptırabilecek. 

Proje onayı yapılmayan elektrik tesisinin kabulü yapılmayacak ve bu tesislere hiçbir suretle enerji verilemeyecek. Proje onayı yapılmadan kurulan tesislerin işletilmesi yasaklanırken, bu gibi tesisler mühürlenerek inşaatları, montajları ve çalıştırılmaları önlenecek. 

Proje onayları 

Yönetmelik kapsamındaki projelerin incelenmesi ve onayı, ilgili POB tarafından yapılacak. Hazırlanan projeler ile belirlenen standartların bu Yönetmeliğe kavramsal olarak uygunluğu incelenecek. Proje onayı için inceleme aşamasında istenen bilgi, belge, rapor, kaynak, doküman, tesiste uygulamaya esas standartların kod/no bilgileri ve paftalar, başvuru sahibi tarafından ilgili POB'a sunulacak. 

Yapılan detaylı inceleme sırasında tespit edilen eksik ve hatalı hususlar başvuru sahibine 15 iş günü içerisinde bildirilerek ilgili hususların düzeltilmesi istenecek. Eksik ve hataların tamamının bu süre içerisinde giderilememesi halinde projeler iade edilecek.  

Detaylı inceleme sonucunda projelerin uygun olduğu anlaşıldıktan sonra, sunulan projelerin onaylandığı hususu başvuru sahibine bildirilecek. Onaylanan projeler, 5 yıl geçerli olacak. 

Yönetmelikten önceki proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerine ilişkin "Bakanlık Oluru" ile yapılan ve kamuoyuna duyurulan yetkilendirmeler ile 16 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği"  yürürlükten kaldırıldı. 
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.