Enerji sektörü açısından OVP ne anlama geliyor?

Recep ŞENYURT
Recep ŞENYURT DÜNYANIN ENERJİSİ recep.senyurt@dunya.com

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program’da enerji sektörüne yönelik önemli saptamalarla birlikte izlenecek politikalar ve alınacak tedbirlerin bir araya getirildiğini görüyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın enerji fiyatları üzerinden küresel ekonomi için tehdit olmaya devam ettiği vurgulanan programda, 2022 yılında enerji ithalatının 96,5 milyar dolar ile tarihi seviyelere çıktığına atıf yapılarak sürdürülebilir büyüme ve enerji ihtiyacının mümkün olduğunca yerli ve yenilenebilir kaynaklardan temini için atılacak adımlar sıralanıyor.

Programa göre;

 - Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri hızlandırılarak, doğal gaz depolama tesislerinin depolama ve geri üretim kapasiteleri artırılacak.

-Yurt dışında millî petrol şirketimizin enerji alanında farklı ortaklıklarla faaliyette olduğu üretim sahaları ile potansiyel arz eden sahalar değerlendirilirken yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, nükleer güç santrali elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilecek.

- Potansiyeli yüksek jeotermal kaynakların aranmasına yönelik sondaj çalışmaları sürdürülerek yeni kaynaklar ekonomiye kazandırılırken tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin birbiriyle uyumlu bir kurumsal yapılanmaya kavuşturulmasını teminen bu faaliyetlerin tek elden yönetilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak.

- Maden kaynaklarının uluslararası standartlarda aranarak ekonomiye kazandırılması, arama ve üretimde sürdürülebilir madencilik politikalarının yaygınlaştırılması sağlanacak maden arama faaliyetleri mevzuatta kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak.

Türkiye’nin bir enerji merkezi haline getirilmesi için gerekli insan kaynağının oluşturulması yönünde politikaların hayata geçirileceğinin vurgulandığı programda, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında enerji dönüşümünü destekleyen, geri kazanımı önceleyen, enerji depolama, hidrojen ve karbon yakalama, kullanma ve depolama gibi teknolojiler ile mikro-şebeke yönetimi ve dijitalizasyonun geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin de destekleneceği vurgulanıyor.

Elektrikli araçların yaygınlaştırılması amacıyla şarj istasyon ağı geliştirileceği, özellikle yerli elektrikli araçların kullanımının destekleneceği programda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde projeler geliştirilmeye devam edileceği ifade eliyor. Bunun yanında yeşil finansmana ilişkin yeşil dönüşüme yönelik finansman imkânlarının artırılması, mevcut destek mekanizmalarının gözden geçirilmesi, sürdürülebilir finans konusundaki kurumsal kapasitenin artırılarak yeşil finansman ekosisteminin geliştirileceği de vurgulanıyor.

OVP’de özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması sürecinde yerli üretimin daha fazla destekleneceğinin belirtilmesi, alt sektörlerin de güçlenmesi adına önemli bir adım olacaktır. Tespitler ve hedefler güzel, şimdi sıra kamu ve özel sektör iş birliği ile uygulamada.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar