Gümrük vergileri, idari para cezaları ve faizlerinde yapılandırma

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

İlhan BULUT - Bulut Gümrük AŞ. YKB.

26 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanunla ilgili olan diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve tahsilatı için takibine başlanan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamları gibi alacakların yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

27 maddeden oluşan tebliğde farklı aşamalardaki farklı vergi alacaklarına farklı usulde yapılandırma belirlenirken genel hatlarıyla 31/03/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce bir gümrük yükümlüğü doğması yani bir gümrük vergisi ödeme zorunluluğunun olduğu durumlarda gümrük vergilerin tahsilini gerekli kılarken bu vergilere bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarının tahsilinden vazgeçileceğini ifade ediyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ufuk çizgisi 03 Nisan 2024