İlave Gümrük Vergisi ve Ek Mali Yükümlülük sorunlarına çözüm

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, İlave Gümrük Vergisi’nin veya Ek Mali Yükümlülük konusu sorun olmaya devam edi-yor. Mayıs ayında gümrük yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış idi.
Ayrıca; AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması uygulaması getirilmiş bulunuyor.

Bununla birlikte, yayımlanan bazı tebliğler yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle; bu tebliğler kap-samında ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı menşe ispatı olarak kullanılmayacak olup tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı uygulamasına “2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”da yer aldığı şekliyle devam edilecektir.
Önemli bir konu da iade işlemleridir. Gümrükler Genel Müdürlüğü evvelki hafta bu konuda bir düzenleme yaptı. İlave gümrük vergisinin veya ek mali yükümlülüğün geri verilmesi/iadesi ile ilgili olarak şöyle işlem yapılması emrediliyor;

A.TR Dolaşım Belgesi’nin serbest dolaşıma girişi sırasında mevcut olması ancak eşyanın menşeine dair bir belgenin mevcut olmaması durumunda; menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulması ve menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya teminatın iade edilmesi, sonradan ibraz edilen ihracatçı beyanının, tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV’nin geri verilmemesi, gerekiyor.

Keza; A.TR Dolaşım Belgesinin serbest dolaşıma girişi sırasında mevcut olmaması ve süresi içinde “sonradan verilmiştir” ibareli bir A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda; Serbest dola-şıma girişi sırasında eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın beyanname ekinde mevcut olması halinde tahsil edilen EMY veya İGV’nin süresi içinde başvurulması üzerine geri verilmesi, isteniyor.

Serbest dolaşıma girişi sırasında eşyanın menşeine dair bir belgenin beyanname ekinde mevcut olma-ması durumunda ise; sonradan ibraz edilen menşe belgelerinin kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV’nin geri verilmemesi gerekiyor.

Ayrıca; Gümrük Yönetmeliği’nin 38/2 nci maddesi gereğince menşe şahadetnamesinin sonradan geti-rileceğine dair yazılı bir talepte bulunulması ve menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur Yönetmeliğin 38/3 üncü maddesine göre iade edilmesi, eşyanın İGV Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olması durumunda; eşyanın menşeinin yalnızca tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile kanıtlanması gerektiği belirtiliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar