Limitet şirket ortakları dikkat

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde limitet şirketin ortağı ve kanuni temsilcisi arasındaki öncelik sırası belirlenmiş oluyor.

Esasen, Gümrük Kanunu’na göre süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümlerinin uygulanageliyor.

AATUHK Kanunu gereği olarak, Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.

Genel müdürlükçe verilen talimatta; AATUHK uyarınca limitet şirket ortakları ile yine aynı kanunun mükerrer 35’inci maddesi uyarınca kanuni temsilciler nezdinde takibe geçilebilmesi için, şirket hakkında yapılan takip muameleleri sonucunda amme alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekiyor.
Yapılacak takiplerde limitet şirket ortağı ile kanuni temsilcilerin takibinde öncelik sıra-sının güdülmemesi isteniyor.

Konuyla ilgili olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararına atıf yapılarak, limitet şirketlere ait vergi borçlarının şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, şirket kanuni temsilcisinden tahsili yoluna gidilmeden şirket ortaklarının takip edilip edilemeyeceği konusunda kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığından bahsediliyor.

Bu çerçevede, yapılan takip işlemleri sonucunda gümrük alacağının limited şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde şirket ortakları ve kanuni temsilcileri hakkında Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun söz konusu kararı çerçevesinde işlem yapılması isteniyor.


Çoğunlukla limited şirket şeklinde örgütlenmiş bulunun gümrük müşavirlerinin konudan haberdar olmaları önem taşıyor. Keza; diğer şirketlerin de…

Şirketlerin zor durumda oldukları gerçeğinden hareketle, bu tür yasal takiplerin hız kazanacağı anlaşılıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar