İlave Gümrük Vergisi ve menşe

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, ithalat rejimi kararına ek bir karar geçen hafta yayımlandı.

Bu kararla; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden yararlanacak ülkeler grubu. En az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkeler, gelişme yolundaki ülkelerden, gaz mensucat-tüller-el ile dokunmuş duvar halıları-kordela-etiketler-parça halinde kordonlar vb. eşyalar ithal edilme-si halinde %10 ilave gümrük vergisi uygulaması getirilmiş bulunuyor.
İlave gümrük vergisinin, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlü-lüklerden ayrı olarak tahsil edilmesi ve genel bütçeye irat kaydedilmesi gerekiyor.
A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınması gerekiyor. Ancak, Türki-ye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisinin alınmaması isteniyor.

Eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutuluyor.

Bu ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacağı belirtiliyor.

Keza; İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği'ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisinin uygulanmayacağı da duyurulmuş oluyor.

Bu karara geçici bir madde eklenerek; Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçeve-sinde özet beyanın verilmesi halinde, karar hükümleri uygulanmayacağı hüküm altına alınıyor.

Çoğu zaman başlamış işlemlerde karmaşa çıktığı biliniyor. Bu geçici madde ile sorun çözülmüş olu-yor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar