16 °C
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK VERGİNİN GÜNDEMİ akif.akarca@alfaymm.com

KDV iade taleplerinde süre sınırlaması

7 Mart 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda, 7104 sayılı Kanun’la yapılan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik uyarınca; katma değer vergisinde indirim hakkının “vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı” aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği düzenlemesine yer verilmiş ve 15.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)”de konuya ilişkin olarak yapılan açıklamalar dikkate alınarak bilgi verilmişti.

Anılan yasa ve tebliğle yapılan yeni düzenlemelerle KDV iadelerinin talep edilme süreleri de belirlenmiştir. 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki iade talep süreleri uygulanacaktır (01.01.2019 tarihinden önce yapılmış işlemlerden kaynaklanacak iade taleplerinde ise, böyle bir talep süresi sınırlaması söz konusu olamayacak, dolayısıyla, önceki dönemlere ilişkin iade taleplerinde, ilgili olduğu dönemde iade talebinde bulunulmamışsa, Vergi Usul Kanununun 126. maddesindeki hüküm uyarınca, 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde düzeltme talebi verilerek iade talebinde bulunulabilecektir):

1. İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talep süresi

KDV Kanunu’nun 29/2’nci maddesine göre; Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini,

- En geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil)
ve

- İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.
Örneğin, 2019 yılındaki indirimli orana tabi teslimlerden doğan iade taleplerinin 2020 yılının Ocak-Kasım aylarından herhangi birinde iade talep edilecektir. İstenirse, 2020 yılının sonuna kadar Ocak-Kasım aylarından biri için düzeltme beyannamesi verilerek de iade talep edilebilecektir.
Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’yla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporu’nun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılan işlemlere ilişkin iade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

2. Tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talep süresi

7104 sayılı Kanun’la, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV Kanunu’nun 32’nci maddesinin birinci fıkrasına “indirilemeyen Katma Değer Vergisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklenmiştir.

Anılan hüküm uyarınca; iade talebinin, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ancak bu zorunluluk, anılan yasa değişikliği 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği için, 01.01.2019 tarihinden sonra yapılan işlemlerden kaynaklanacak 32. madde kapsamındaki iadeler için geçerli olacaktır.
Kanunun 32’nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki 01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılan işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’yla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporu’nun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılan işlemlere ilişkin iade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Örnek 1: (T) Makine AŞ., 2019/Şubat döneminde YTB sahibi firmaya sattığı makinelerle ilgili olarak KDV beyannamesinde “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda istisnayı ve bu teslimle ilgili yüklenimini beyan etmiştir.

İade talebi için bu beyan tek başına yeterli değildir. Mükellefin iade talebinin geçerlik kazanması için en geç 31/12/2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı zorunludur.

Örnek 2: (Z) Ltd. Şti., 15 Ocak 2019 tarihinde gümrük çıkış beyannamesi kapanan bir ihracat işlemini Ocak/2019 KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kodlu satırda beyan etmiş, ancak yüklenilen KDV bölümünü boş bırakarak ihracata ilişkin yüklendiği KDV’yi indirim yoluyla gidermeyi tercih etmiştir.

(Z) Ltd. Şti.’nin bu ihracat işlemine ilişkin iade talep edebilmesi için en geç 31/12/2021 tarihine kadar Ocak/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yaparak yüklenilen KDV’yi beyan etmesi ve aynı süre içerisinde standart iade talep dilekçesiyle Tebliğin (II/A-1.1.4.) bölümünde sayılan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

3. Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep süresi

Mükelleflerin, KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporu’yla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporu’nun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecektir.

01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılan işlemlere ilişkin iade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap