Gümrük merkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Bu kararname ile gümrük menkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırıldı. Bu iki genel müdürlük birleştirilerek Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü kuruldu.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yeni görev tanımı şöyle yapıldı;

- Gümrük mevzuatı ve anlaşmalarına uygun olarak uygulamaların gerçekleşmesini sağ-lamak, Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre TIR, Transit ve Konteyner iş-lemlerini yürütmek, Türk Gümrük Tarife Cetvelim, eşyanın menşeini, gümrük kıymetini, gümrük rejim ve formalitelerini taraf olunan anlaşmalara ve uluslararası uygulamalara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

- Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve mali yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek, eksik veya fazla tahsilat ve tecil ile ilgili işlemleri yapmak, ilgili birimlerden iletilen sonradan kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemleri yapmak, vergi ve cezalarla ilgili geri verme ve kaldırma işlemlerini yürütmek,

- Dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve ant-repo gümrük rejimleriyle ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak, Serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek,

- Gümrük rejimleri ve işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek, Diğer birimlerden iletilen risk değerlendirmesi sonuçlarına ve ilgili rejim gereklerine göre eşyanın muayene işlemlerini yürütmek, Gümrük rejimleri ve gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımların elektronik ortamda yürütülme-sine ilişkin politika geliştirmek, düzenleme yapmak, bunları uygulamak,


- Gümrüksüz satış mağazaları ile ilgili İşlemleri yürütmek, Geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının uygulanmasını sağlamak, çift kullanımlı eşya ve ihracat kontrollerine ilişkin görevleri yapmak, Dış ticaret mevzuatı ve sair mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

- Sınır ve kıyı ticareti ve münasebetleri ile sınır ticaret merkezlerinden yapılacak ticarete ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Yolcu beraberi, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşya ile bunlarla ilgili elektronik ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

- Yolcu beraberi eşya, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç ile zorunlu hallerde gümrük denetimine tâbi diğer eşya için geçici depolama yerleri ve antrepolar açmak, açılmasına ve işletilmesine izin vermek, işletmek veya işlettirmek,

- Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak, basitleştirilmiş usul uygulamalarına iliş-kin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek, teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak, gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek, laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak,
- Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, gümrüklerce alınan vergi, ceza ve benzeri mali yüklere ilişkin uzlaşma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamayı yürütmek, taşra gümrük idarelerinin kuruluş ve işleyişi hakkında politikalar geliştirmek, bunları uygulamak ve bu alanda eşgüdümü sağlamak, bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eski adı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün olan genel müdürlüğün birçok görevi Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesine alınmış bulunuyor. Bu arada gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile ilgili iş ve işlemler de yeni kurulan önetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesine alınmış bulunuyor. Keza; Antrepo açmak ve işletilmesine izin vermek işlemleri de Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne aktarılmış oluyor. İşlemlerin bütünleştirilmesi açısından yapılan düzenleme uygun görülmekle birlikte Müşavirlik işlemlerinin yer değiştirmesinin mantığını anlamak nasıl olacak bilinmiyor.

Bu arada, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı. Gümrük müfettişliği kavramı ortadan kalktı. Ticaret müfettişliği kadrosu geldi. Bakanlığın o ka-dar farklı birimi var ki kimi kim denetleyecek ilerde göreceğiz.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ile 375 sayı-lı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 24’üncü maddesine göre istihdam edilen ticaret müfettişlerinden oluşuyor. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında dış denetimle ilgili görevle-ri yürütmek üzere 657 sayılı Kanun’un ek 41’inci maddesi uyarınca Ticaret Uzmanları ve Ticaret Uzman Yardımcıları görevlendirilebiliyor. İlginç. Ekonomi Bakanlığı’nda stajyer kontrolör olarak girip uzman olanlar müfettiş olabiliyor ama diğerleri olamıyor.

Bu kadar çok birimi barındıran Ticaret Bakanlığı’ndaki düzenlemeler nasıl yürüyecek hep beraber göreceğiz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar