İnovasyon

Rüknettin KUMKALE
Rüknettin KUMKALE rkumkale.ymm@gmail.com

İnovasyon kelimesi, Türk dil kurumu sözlüğünde göre yenileşim olarak tanımlanmaktadır.
İnovasyon, toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamındadır. Webster, inovasyonu yeni ve farklı bir sonuç olarak tanımlar. Türkçe'de yenilik, yenileme gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir.

Kısaca İnovasyon; Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir.

https://www.sabah.com.tr/inovasyon-ne-demek (Erişim: 10.10.2019 S.01.42 51LGİLİON BER
İnovasyonun Yunanca kökeni olan “kainotomia” ve Latince kökeni olan “inovatus” her ne kadar sınırlı bir şekilde “toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamına gelse de bugün inovasyonun İngilizcede kazandığı mana daha çok kavramın ekonomik fonksiyonelliği ile ilgili. Dr. Ömer Özdinç https://www.sd.com.tr/2018/inovasyon-kavraminin-kokeni-ve-turkce-karsilik-problemi/ 

İnsanların inovasyona ihtiyaçları olduğu gibi kurumların daha da çok ihtiyaçları bulunmaktadır,
Gelişme derken bunun toplumdaki bireyler olarak, hepimizin kabul etmiş olması gerekir. Bu da çok tabiidir ki eğitimden geçmektedir.

Ancak kurumsallaşmanın gelişimi için şirketlerin hamle yapması gerekmektedir. Yurdumuzdaki şirketlerin % 90’ına yakının aile şirketi ve şahıs işletmesinden oluşmasından dolayı bunların tamamına yakını geleneksel olarak kültürlerinden getirdikleri yöntemler ile işletilmektedir. Bunların işletmelerinin dizaynı bile değişmemiştir ve değiştirmeye de niyetleri yoktur. Çünkü bu insanlar gelişime açık değillerdir.

Şahıs işletmesi genellikle tek kişilik işletme olarak görülmektedir. Ancak tabii ki bu tek kişilik işletmelerinde yeniliğe ihtiyaçları vardır. Fakat toplumumuzda geçmişe bağlılık, geleneksellik kültürü, bunun zor gerçekleşebileceğini göstermektedir. Geleneksellik satış işletmesi sahibinin gelişime açık ve eğitimli olması ile aşılabilecektir.

Bu durum toplumumuzda yaygın ve normaldir.

Küçük aile işletmelerinin çoğunluğunun yenilikçilikten uzak kalması bu işletmelerin gelişmemelerine yol açar. Uzun senelerdir aile şirketlerinin kurumsallaştırılması için çaba gösterilmesine karşın, önemli bir adım atılamamıştır. Bu da bizim gelenekselcilimiz ve tutuculuğumuzdan kaynaklanmaktadır.

İnovasyon, büyük iş yapan profesyonel, eğitimli, konularında uzman insan çalıştıran ve kurumsallaşmış şirketler için daha çok geçerlidir.

Bu şirketler, satın almadan, stoklamaya, üretimin planlanmasından, üretilen mamulün ne kadar kısmının stoklanacağı ve maksimum, minimum stok seviyelerinin planlanmasına kadar bütün safhaların hiç aksamaya olanak vermeden planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü, bu dizide aksama olduğu takdirde, planlanan ve olması gereken malın zamanında bulunması gereken şekil ve yerde bulunmaması durumunda bütün sistem aksayacaktır.

Yenilikçilik (inovasyon) bir buluş değildir. Daha çok günümüzde var olan bir ürün ve hizmeti yeniden insanların hizmetine sunmaktır. Bu açıdan baktığımızda, yenilik ticari işleri kapsayan yeni üretim, yöntem, sistem veya araçlarının ekonomik anlamda kullanılmasıdır. Bu açıdan İnovasyon, bilginin (fikirlerin) ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesidir.

Oslo kılavuzuna göre;

- Teşebbüsler tarafından finanse edilen ve gerçekleştirilen tüm AR – GE faaliyetleri inovasyon (yenilik) faaliyeti olarak dahil edilir.
- AR-GE süreci inovasyon süresinde sadece bir adımdır.
- İnovasyon ön üretimin sonraki safhaları, üretim ve dağıtım, düşük yenilik derecesine sahip geliştirme faaliyetleri için pazar hazırlığı gibi destek faaliyetleri ve yeni pazarlama yöntemleri ve yeni organizasyonel yöntemler için geliştirme ve uygulama faaliyetleri gibi AR-GE’ye dahil olmayan bir dizi faaliyetleri kapsar.
Ek olarak birçok firma, her hangi bir AR-GE içermeyen inovasyon faaliyetlerine de sahip olabilir.
- Yenilik yeni bir bilgiden yararlanılması veya mevcut bir bilginin yeni kullanılmasının yada bunların bir hepsini içerir.
Bu esaslar dahilinde,
- AR-GE olmadan yenilik olabilir,
Ancak,
- Bilgi olmadan yenilik olmaz.

Bu bilgiler ışığında baktığımızda, ticari hayatta bulunan kişi ve kurumların inovasyona ihtiyaçları bulunmaktadır. Ancak bunun için yöneticilerin eğitimli olması, yeniliğe açık olması olmazsa olmazdır.

Toplum olarak bunu nasıl aşabiliriz sorusunu sormamız gerekmektedir.

Öğretim, okul bitirmek, o mesleği yapabilmek için gerekli misyonu her zaman verememektedir. İş hayatına hazırlıklı olmak, gelişen teknolojiler ile bilgilerin birleştirilerek insanın gelişiminin sağlanması önemli bir unsurdur.

Bu sebeple öğrencilerin uzmanlık dalları ile ilgili yabancı kaynakları izleyebilecek yabancı dile sahip olmaları şarttır.

İnovasyon, bilgili ve eğitimli insan gerektirir.

Eğitimli insandan kasıt, genel anlamda işine bağlılık, samimiyet, iyi münasebetler mesleki bilginin yanında olmalıdır. Bu özellikler de gene okudukları okullarda mesleki bilgiler yanında yapılacak eğitim ile verilebilir.

Memleketimizde, genel bir ifade ile, “Müşteri daima haklıdır”. Profesyonel kişinin müşteriye karşı davranışları, o’na bir mal veya hizmet sunmamış olsa bile, müşteri oradan mutlulukla ayrılmalıdır. Bunun için de insan ilişkileri ile ilgili eğitim ile olabilir.

Yenilikçilik, grup çalışmasından geçer. Gruba uyumlu olmak grup üyesi için önemlidir.
Bütün şirket içinde, başka başka departmanlarda çalışan kişilerin biri birileri ile uyumlu ilişkiler içinde işlerini yatıkları takdirde biri birilerini de eğitmekte ve bilgilendirmektedirler.
Kolektif çalışma sonucunda çıkan netice ile işin üretim safhasından satışa kadar ahenkli bir düzen içinde oluşmasını sağlanır.

Bunun için departmanların aynı prensipler dahilin de yönetilmesi, yönlendirilmesi önemlidir.
Karar mekanizmasındaki kişilerin elemanlara devamlı yardımcı olması, samimi ve eşit davranması gerekir. Bunun için çalışanın, eğitimli olması, geleneksel model çerçevesinde düşünmemesi ve davranmaması yeniliğe açık olması sağlanmalıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İşletme sermayesi 16 Temmuz 2019