Sermaye Şirketlerinin Ödenmeyen Kâr Paylarının Hazineye İntikali Kanunu iptal edildi

Rüknettin KUMKALE
Rüknettin KUMKALE rkumkale.ymm@gmail.com

Bu sütunlarda 15.01.2019 tarihinde, 12.06.1933 tarihinde kabul edilen, 26.06.1933 tarih ve 2437 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2308 sayılı “ Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun “dan söz edilmiş ve bu kanunun yürürlükte olduğu söz edilmiştir. 

Söz konusu 2308 sayılı Kanun 20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10.04.2019 tarih ve K: 2018/136, K: 2019/21 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

2308 sayılı Kanunun maddeleri şu şekildedir:

Madde 1: “ Anonim ve limited şirketleriyle sermayesi eshama ayrılmış komandit şirketlerin komanditerlere ait hisse senetlerinin ve tahvillerinin kanuni mazeret bulunmaksızın beş senelik müruruzamana uğrıyan faiz, temettü ve ikramiye gibi menfaatleriyle bu şirketlerin hisse senetleri ve tahvillerinden bedele inkilâp etmiş olanlarının on senelik müruruzamana uğrayan bedelleri Devlete intikal eder.

Bu şirketler bahsolunan menfaat ve bedelleri müruruzaman müddetlerinin bitmesinden itibaren üç ay içinde mahalli mal sandığına vermeye mecburdurlar.

Nizamnamelerinde müruruzaman müddeti tasrih edilip de Ticaret Kanunu mucibince Hükümetçe tasdik edilmiş olan şirketler için tayin olunmuş müddetler müruruzamana esas tutulur. “

Yasanın 2. maddesine göre “ bu hükümlere uymayan şirketler vermeye mecbur oldukları parayı üç misli tazminatla birlikte ödemeye mahkum edilirler.”

Toplam 4 maddeli olan bu Yasa’nın ilk iki maddesi uygulama ile ilgili, 3 ve 4 maddeleri ise yürürlük ve uygulama makamına yönelik maddeleri.

Yukarıya uygulama ile ilgili ilk iki maddesini aldığımız, 12.06.1933 tarihinde kabul edilen, 26.06.1933 tarih ve 2437 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2308 sayılı “ Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun “20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 10.04.2019 tarih ve K: 2018/136, K: 2019/21 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İnovasyon 16 Ekim 2019
İşletme sermayesi 16 Temmuz 2019