Petrol piyasasına yeni kurallar getirildi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, Petrol piyasası herkesin gözünün üzerinde olduğu bir piyasadır. Esasen işleyiş kuralları da mevzuatla belirlenmiş bulunuyor.

Son olarak bu piyasada Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca yapılan yeni düzenlemeye göre; faaliyetlerin geçici olarak durdurulması ve ihtar uygulamaları getirilmiş bulunuyor. Geçici durdurma: İhtara rağmen mevzuata aykırılığın giderilmemesi veya ihtara konu fiilin 2 yıl içerisinde tekrar edilmesi veya niteliği itibarıyla faaliyetin durdurulmasını gerektiren fiillerin tespi-ti durumunda, yürütülen faaliyetin durdurulması olarak tanımlanıyor. İhtar ise: Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan mevzuata aykırılığın 30 gün içinde düzeltilmesinin veya tekrar edilmemesinin ilgilisine tebliğini kapsıyor.

Keza; Denetlemekle görevlendirilenler, tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan her türlü emtiayı incelemeye, bu emtiadan numune almaya ve gerektiği takdirde bu tesis ve işletmeleri ihtar etmeye, geçici olarak mühürlemeye ve mühürleri kaldırma-ya veya yetkilendirildiği takdirde faaliyetlerini geçici durdurmaya yetkili kılınıyor.

Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti niteliği itibarıyla faaliyetin durdurulmasını gerekti-ren ya da kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiilleri nedeniyle Kurumca veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlarca geçici olarak durdurulabilmesi uygulaması da getirilmiş bulunuyor.
Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulmasının akabinde tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılacağı öngörülüyor.
Geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması halinde geçici durdurma hali sona erdiriliyor.

Lisans iptallerinin Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanacağı anlaşılıyor. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümle-rine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili Daire Başkanlığı tarafından yerine getirileceği belirtiliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar